Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 9. Etableringstilskudd

§ 9 

Person som får overdratt eller opprettet siidaandel til seg før han eller hun har fylt 35 år, kan innvilges et etableringstilskudd på inntil 80 000 kroner det første året etter overdragelsen, og inntil 65 000 kroner per år de to neste årene etter overdragelsen. Hvis siidaandelen blir overdratt til ektefeller eller samboere i fellesskap, kan likevel eldste ektefelle eller samboer være over 35 år på tidspunktet for overdragelsen.

Den som søker om etableringstilskudd er fritatt fra inntektskravet i § 3 nr. 2.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Første ledd: vilkår for etableringstilskudd 

Formålet med etableringstilskudd er å få til smidige generasjonsoverganger. Tidligere gjaldt bestemmelsen kun ved overdragelse av siidaandel. Fra og med tilskuddsåret 2021/2022 kan etableringstilskudd også innvilges ved opprettelse av siidaandel for en person under 35 år.

For å få etableringstilskudd, må siidaandelsleder:

  • ha opprettet eller overdratt siidaandel senest tre driftsår tilbake i forhold til søknadstidspunktet
  • ha vært under 35 år på tidspunktet for opprettelsen eller overdragelsen.

Om opprettelse og overdragelse av siidaandel

Opprettelse av siidaandel skjer som regel ved at siidaandelsledere i en siida sammen bestemmer seg for å opprette en ny siidaandel og utnevner en leder for siidaandelen. I sjeldne tilfeller kan en siida få pålegg fra statsforvalteren om å opprette en ny siidaandel for å revitalisere reindriften i siidaen. Opprettelse av siidaandeler reguleres i reindriftsloven § 11.

Overdragelse av siidaandel kan skje ved salg, arv, gave eller en annen lignende disposisjon. Overdragelse av siidaandel reguleres i reindriftsloven § 15, der det blant annet stilles krav til den nye siidaandelslederen som betingelse for å få overdragelsen godkjent.

Det er statsforvalteren som godkjenner opprettelse og overdragelse av siidaandeler og registrerer endringen i sitt system. Det er derfor ikke nødvendig for søker å sende dokumentasjon på at siidaandelen er opprettet eller overdratt.

Tidspunktet for opprettelse eller overdragelse av siidaandelen fremgår i statsforvalterens vedtak om godkjenning. Dette kan være en tidligere dato enn vedtaksdato. For eksempel, kan det i vedtaket stå at «siidaandelen er overdratt med virkning fra 1. april 2021», selv om vedtak om godkjenning først foreligger høsten 2021.

Overdragelsen må skje før søker fyller 35 år 

Siidaandelen må være opprettet eller overdratt før søker har fylt 35 år. For eksempel, hvis statsforvalteren i oktober 2021 har godkjent en overføring av siidaandel med virkning fra 1. april 2021, er søker berettiget tilskudd hvis han eller hun har fylt 35 år 2. april 2021 eller senere.

Kravet om å være under 35 år gjelder tidspunktet for opprettelsen eller overdragelsen. Hvis søker fyller 35 år i løpet av de tre første årene etter opprettelsen/overdragelsen, vil søker fortsatt ha rett til etableringstilskudd for år 2 og 3.

Om felles siidaandel 

Hvis en siidaandel er overdratt til ektefeller eller samboere i fellesskap etter reindriftsloven § 13, vil det utbetales ett tilskudd til siidaandelen. Ved en slik overdragelse er det nok at den yngste ektefellen/samboeren er under 35 år på tidspunktet for overdragelsen.

Satser og beregning 

Etableringstilskudd innvilges med 80 000 kroner det første året etter opprettelsen/overdragelsen, og med 65 000 kroner for hvert av de to påfølgende årene. Satsene gjelder fra tidspunktet for opprettelsen/overdragelsen, uavhengig av når søknad om tilskudd fremmes. For eksempel:

  • Siidaandesleder A overtok siidaandel fra sin far 1. april 2021. Han søker om etableringstilskudd for driftsåret 2021/2022, og får 80 000 kroner i tilskudd for dette året. Når han søker om tilskudd for årene 2022/2023 og 2023/2024, vil han få 65 000 kroner for hvert av de to årene.
  • Siidaandelsleder B fikk ny siidaandel 1. april 2020. Hun søkte ikke om etableringstilskudd for driftsåret 2020/2021, men først for året 2021/2022. Driftsåret 2021/2022 er andre året etter opprettelsen av siidaandelen. Siidaandelsleder vil få tilskudd på 65 000 kroner for dette året, og har da bare mulighet til å søke for ett år til – 2022/2023. Hun har ikke mulighet til å få tilskudd for tre år, da hun ikke søkte om tilskudd det første året etter overdragelsen. 

Andre ledd: Fritak fra inntektskravet i § 3 første ledd nr. 2 

De som søker om etableringstilskudd er fritatt fra kravet om minsteinntekt i forskriftens § 3 første ledd nr. 2. Det betyr at en siidaandelsleder vil få innvilget etableringstilskudd for driftsåret 2021/2022, selv om hans eller hennes avgiftspliktige salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke for kalenderåret 2021 er under 50 000 kroner.

Søkere som ikke oppfyller kravet om minsteinntekt har ikke rett til andre tilskudd i forskriften enn etableringstilskuddet.

Fant du det du lette etter?