Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 9. Etableringstilskudd

§ 9 

Person som får overdratt eller opprettet siidaandel til seg før han eller hun har fylt 35 år, kan innvilges et etableringstilskudd på inntil 120 000 kroner det første året etter overdragelsen, og inntil 100 000 kroner per år de to neste årene etter overdragelsen. Hvis siidaandelen blir opprettet eller overdratt til ektefeller eller samboere i fellesskap, kan likevel eldste ektefelle eller samboer være over 35 år på tidspunktet for overdragelsen.

Den som søker om etableringstilskudd er fritatt fra inntektskravet i § 3 nr. 2.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata) 

Kommentarer til etableringstilskudd

Bestemmelsen gjelder kun for siidaandelsledere. Tilskuddet kan ikke gis til reinlag.

Tilskudd til etablering skal støtte reindriftsutøvere under 35 år som har fått overdratt eller fått opprettet egen siidaandel.

Første ledd: Vilkår for etableringstilskudd

Opprettelse av siidaandeler er regulert i reinl. § 11. Overdragelse av siidaandel kan skje blant annet ved salg, arv, gave mv., og er regulert i reinl. § 15. Det er statsforvalteren som godkjenner opprettelse og overdragelse av siidaandel. Tidspunktet for opprettelse/overdragelse av siidaandelen er den datoen som er oppført i statsforvalterens vedtak om godkjenning av opprettelsen/overdragelsen.

Kravet om at søkeren må være under 35 år gjelder tidspunktet for opprettelsen/overdragelsen av siidaandelen. Om søker fyller 35 år i løpet av de tre første årene etter opprettelsen/overdragelsen, vil han eller hun fortsatt ha rett til etableringstilskudd i år 2 og 3.

I tilfeller hvor en siidaandel overdras til ektefeller eller samboere i fellesskap, slik at det blir en felles siidaandel etter reinl. § 13, utbetales ett tilskudd.

Satsen for etableringstilskudd

Etableringstilskudd kan innvilges med 120 000 kroner det første året etter opprettelsen/overdragelsen, og med 100 000 kroner de to påfølgende årene. Satsene gjelder fra tidspunkt for opprettelsen/overdragelsen, uavhengig av om det fremmes søknad om etableringstilskudd fra første året.

Andre ledd: Fritak fra inntektskravet i § 3 andre ledd nr. 2

Søker kan få etableringstilskudd selv om han eller hun ikke har hatt en avgiftspliktig salgsinntekt på minst 50 000 kroner det siste kalenderåret. Unntaket gjelder kun etableringstilskudd. Søker har ikke rett til andre tilskudd dersom inntektskravet ikke er oppfylt.

Fant du det du lette etter?