Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 4. Særskilt om reintall

§ 4 

Det er et vilkår for å motta tilskudd at siidaens reintall per 31. mars i tilskuddsåret er i samsvar med øvre reintall fastsatt i godkjente bruksregler.

Hvis reintallet i siidaen overskrider fastsatt øvre reintall, kan leder av siidaandelen likevel få tilskudd dersom:

 1. Siidaen har utarbeidet en reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og siidaens reintall er i henhold til denne, eller
 2. Reindriftsstyret har vedtatt forholdsmessig reduksjon av reintall etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller
 3. Statsforvalteren har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 femte ledd med tilhørende forskrift, og siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller
 4. Siidaandelene i distriktet har inngått avtale om fordeling av reintall i henhold til reindriftsloven § 60 sjette ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til denne avtalen, eller
 5. Distriktet har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 fjerde ledd der summen av siidaandelenes reintall ikke overskrider siidaens fastsatte øvre reintall, og siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller
 6. Siidaandelen ikke omfattes av bokstavene a-e, og ikke har økt sitt reintall fra det reintall som siidaandelen hadde i året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Første ledd - hovedregel 

I utgangspunktet kan siidaandelene bare innvilges tilskudd når reintallet i siidaen de tilhører er likt eller lavere enn øvre reintall som er fastsatt for siidaen i godkjente bruksregler per 31. mars 2022. Med «siida» i denne bestemmelsen menes sommersiida, som oftest tilsvarer sommerbeitedistrikt.

Hvis reintallet i siidaen er i samsvar med øvre reintall i bruksreglene, vil alle siidaandeler i siidaen få tilskudd så lenge de oppfyller generelle vilkår i forskriftens § 3.

Reintallet i siidaen per 31. mars 2022 blir beregnet på bakgrunn av alle godkjente MOR fra siidaandelene i siidaen. Hvis enkelte siidaandeler i siidaen ikke har levert MOR, eller levert MOR som ikke kan godkjennes, kan hovedregelen ikke brukes. Uten å ha godkjent MOR fra alle siidaandelene i siidaen kan ikke statsforvalteren beregne reintall i siidaen per 31. mars. I slike tilfeller må siidaandelene oppfylle vilkår i unntakene som er listet opp i forskriftens § 4 andre ledd bokstavene a-f for å få tilskudd.

Andre ledd - unntak 

Hvis reintallet i siidaen overskrider deres fastsatte øvre reintall i godkjente bruksregler, kan en siidaandel likevel få tilskudd hvis siidaandelen oppfyller vilkår i unntakene i § 4 andre ledd bokstavene a-f.

 Bokstav a – reduksjonsplan 

En siidaandel kan få tilskudd etter denne unntaksbestemmelsen hvis:

 • det foreligger en godkjent reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd per 31. mars 2022, og
 • siidaandelens reintall per 31. mars 2022 er i samsvar med reintallet som er fastsatt for siidaandelen i reduksjonsplanen.

Reduksjonsplanen må være godkjent av statsforvalteren på søknadstidspunktet. For at en reduksjonsplan skal kunne godkjennes, må følgende være oppfylt:

 • Reduksjonsplanen må være trinnvis og tidsbegrenset. En permanent fastsettelse av reintall per siidaandel i bruksreglene kan ikke erstatte reduksjonsplan.
 • Reduksjonsplanen skal inneholde fordeling av reintall per siidaandel for hvert reduksjonsår.
 • Summen av siidaandelenes reintall ved slutten av reduksjonsplanen skal være likt eller mindre enn siidaens øvre reintall.
 • Alle siidaandelsledere i siidaen må være enige i reduksjonsplanen, enten ved å underskrive reduksjonsplanen eller ved å stemme for reduksjonsplanen på årsmøtet (dokumenteres ved årsmøtets protokoll). Det er ikke mulig å vedta reduksjonsplan ved flertallsvedtak.

Reduksjonen må være påbegynt i tilskuddsåret. Det betyr at for søknader om tilskudd for driftsåret 2021/2022 må første trinn av reduksjon fullføres 31. mars 2022. Hvis reduksjonsplanen løper fra 1. april 2022, kan ikke unntaket i § 4 andre ledd bokstav a brukes. 

Bestemmelsen brukes kun så lenge reduksjonsplanen gjelder. Etter at reduksjonsplanen er ferdig, må siidaandelen vurderes etter unntaket i § 4 andre ledd bokstav f.
 

Bokstav b – pålegg om forholdsmessig reduksjon

En siidaandel kan få tilskudd etter denne unntaksbestemmelsen hvis:

 • siidaandelen har fått pålegg fra Reindriftsstyret etter reindriftsloven § 60 tredje ledd om å redusere sitt reintall forholdsmessig, og
 • siidaandelens reintall per 31. mars 2022 er i samsvar med tallet i pålegget om forholdsmessig reduksjon.

Bestemmelsen brukes kun så lenge pålegget gjelder. Etter at pålegg om forholdsmessig reduksjon er oppfylt, må siidaandelen vurderes etter unntaket i § 4 andre ledd bokstav f. 

 Bokstav c – vedtak om reintall per siidaandel 

En siidaandel kan få tilskudd etter denne unntaksbestemmelsen hvis:

 • siidaandelen har fått vedtak fra statsforvalteren etter reindriftsloven § 60 femte ledd om fastsettelse av reintall, og
 • siidaandelens reintall per 31. mars 2022 er i samsvar med tallet i statsforvalterens vedtak.

Vedtak om reintall per siidaandel etter reindriftsloven § 60 femte ledd er tidsbegrenset og kan maksimalt gjelde for fem år, se Forskrift om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel § 1. Perioden for fastsettelse av reintall for den enkelte siidaandelen fremgår av statsforvalterens vedtak.

Bestemmelsen brukes kun så lenge vedtaket gjelder. Etter at perioden i vedtaket er utløpt, må siidaandelen vurderes etter unntaket i § 4 andre ledd bokstav f.

Bokstav d – intern avtale om fordeling av reintall 

En siidaandel kan få tilskudd etter denne bestemmelsen hvis:

 • siidaandelen har fått vedtak fra statsforvalteren etter reindriftsloven § 60 femte ledd om fastsettelse av reintall, og
 • siidaandelen har inngått avtale med en eller flere siidaandeler i siidaen om avvikende fordeling av reintall, og
 • summen av reintall for siidaandelene i avtalen må være lik eller mindre enn summen av siidaandelenes reintall i statsforvalterens vedtak, og
 • siidaandelens reintall per 31. mars 2022 er i samsvar med tallet i avtalen.

Forpliktende avtale om fordeling av reintall må være sendt til statsforvalteren innen søknadsfristen 31. mai 2022. Avtalen gjelder like lenge som statsforvalterens vedtak etter reindriftsloven § 60 femte ledd. Når perioden i statsforvalterens vedtak er utløpt, må siidaandelen vurderes etter unntaket i § 4 andre ledd bokstav f.

Bokstav e – fastsatt reintall per siidaandel i bruksreglene 

En siidaandel kan få tilskudd etter denne bestemmelsen hvis:

 • siidaen har fastsatt øvre reintall per siidaandel i godkjente bruksregler etter reindriftsloven § 60 fjerde ledd, enten som maksimalt reintall for alle siidaandeler, eller ulike reintall per siidaandel, og
 • summen av reintall fastsatt per siidaandel ikke overstiger siidaens øvre reintall, og
 • siidaandelens reintall per 31. mars 2022 er i samsvar med siidaandelens fastsatte reintall i bruksreglene.

Bestemmelsen omfatter to typer tilfeller:

 • Fastsettelse av maksimalt reintall for alle siidaandeler (for eksempel slik at ingen siidaandeler kan ha flere enn 500 rein). Dette kan fastsettes ved flertallsvedtak.
 • Fastsettelse av forskjellige reintall per siidaandel. Dette kan gjøres kun når alle siidaandelsledere er enige om fastsettelsen.

Reindriftsloven § 60 fjerde ledd er ikke en bestemmelse om reduksjon av reintall over en viss periode. Reintallet per siidaandel gjelder derfor helt til det blir fastsatt et nytt reintall for siidaandelen i bruksreglene, eventuelt til siidaen opphever reintall på siidaandelsnivå.

Bokstav f – andre tilfeller 

En siidaandel kan få tilskudd etter denne bestemmelsen hvis:

 • siidaandelen ikke er omfattet av prosesser som er nevnt i § 4 andre ledd bokstavene a-e, og
 • siidaandelen ikke har økt sitt reintall fra reintallet som siidaandelen hadde i året før siidaen overskred sitt øvre reintall.

Vilkår om å ikke være omfattet av bokstavene a til e 

For å kunne omfattes av unntaket i bokstav f, må siidaandelen ikke:

 • være omfattet av reduksjonsplan
 • ha gjeldende pålegg om forholdsmessig reduksjon
 • ha gjeldende vedtak fra statsforvalteren om fastsettelse av reintall per siidaandel
 • være omfattet av vedtak om reintall per siidaandel i siidaens bruksregler.

Unntaket i bokstav f gjelder både siidaandeler som aldri har hatt slike prosesser tidligere, og siidaandeler som har hatt reduksjonsprosess og er ferdig med denne.

Vilkår om å ikke ha økt reintallet

Ved vurdering av dette vilkåret må statsforvalteren finne ut hvilket driftsår siidaen sist hadde et reintall i samsvar med deres øvre reintall i bruksreglene. Dette kan være flere år tilbake i forhold til tilskuddsåret. Siidaandelens reintall i driftsåret da siidaen sist hadd et lovlig reintall sammenlignes med siidaandelens reintall per 31. mars i godkjent MOR for tilskuddsåret.

For eksempel:

Eksempelet gjelder ved fastsatt øvre reintall på 3 500 rein
Driftsår Siidaens reintall Siidaandelens reintall
2017/2018 3480 350
2018/2019 3680 370
2019/2020 3720 390
2020/2021 3710 390
2021/2022 3700 390

I eksempelet over var driftsåret 2017/2018 siste gang siidaens reintall var i samsvar med øvre reintall i bruksreglene. Selv om siidaandelen ikke har økt sitt reintall de siste tre årene, vil siidaandelen ikke få tilskudd, da den overstiger sitt reintall fra 2017/2018 med 40 rein. Siidaandelen må redusere ned til 350 rein for å få fullt tilskudd.

Siidaer som aldri har vært innenfor sitt øvre reintall

Enkelte siidaer har aldri lyktes med å redusere sitt reintall ned til øvre reintall i godkjente brukseregler, til tross for reduksjonsprosess. I slike tilfeller finnes det ikke et reintall å sammenligne med for å vurdere siidaandelen etter § 4 andre ledd bokstav f. Disse siidaandelene må behandles etter hovedregelen i forskriftens § 4 første ledd, som betyr at samtlige siidaandeler i siidaen får avslag.

I enkelte tilfeller kan det foreligge særskilte forhold som kan tale for at siidaandelen likevel vurderes etter § 4 andre ledd bokstav f. Dette må avgjøres konkret i hver enkelt sak etter dispensasjonsbestemmelsen i forskriftens § 17 andre ledd, se kommentarer til bestemmelsen. Det er Landbruksdirektoratet som kan treffe vedtak om dispensasjon etter § 17 andre ledd.

Fant du det du lette etter?