Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 5. Utmåling av tilskudd

§ 5 

Dersom siidaandelene har fått fastsatt et øvre reintall, og siidaandelen ikke oppfyller vilkårene om reintall i § 4 andre ledd bokstavene a-e, kan leder av siidaandelen likevel få tilskudd etter følgende beregning:

  1. ved overskridelser mellom 1 og 10 rein, reduseres tilskuddet med 1000 kroner per rein som overskrider siidaandelens fastsatte reintall,
  2. ved overskridelser mellom 11 og 20 rein, reduseres tilskuddet med 2000 kroner per rein som overskrider siidaandelens fastsatte reintall,
  3. ved overskridelser mellom 21 og 30 rein reduseres tilskuddet med 3000 kroner per rein som overskrider siidaandelens fastsatte reintall.

Dersom siidaandelene ikke har fått fastsatt et øvre reintall, og siidaandelen har økt sitt reintall i strid med § 4 andre ledd bokstav f kan leder av siidaandelen likevel få tilskudd etter følgende beregning:

  1. ved økning mellom 1 og 10 rein, reduseres tilskuddet med 1000 kroner per rein som overskrider det reintall siidaandelen hadde året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall,
  2. ved økning mellom 11 og 20 rein, reduseres tilskuddet med 2000 kroner per rein som overskrider det reintall siidaandelen hadde året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall,
  3. ved økning mellom 21 og 30 rein, reduseres tilskuddet med 3000 kroner per rein som overskrider det reintall siidaandelen hadde året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall.

Ved overskridelser eller økning av reintallet på mer enn 30 rein kan det ikke innvilges tilskudd.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Generelt om utmåling 

Selv om en siidaandel har økt sitt reintall i strid med tilskuddsforskriften § 4 andre ledd bokstavene a-f, betyr det ikke at hele søknaden om tilskudd blir avslått. Ved mindre økninger av reintallet kan siidaandelen få innvilget redusert tilskudd. Hvor mye som reduseres avhenger av størrelsen på økningen.

Reduksjonen beregnes med et fast beløp per rein som overskrider enten siidaandelens fastsatte reintall (hvis siidaandelen vurderes etter unntakene i § 4 andre ledd bokstav a-e) eller reintallet siidaandelen hadde året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall (hvis siidaandelen omfattes av unntaket i § 4 andre ledd bokstav f).

Første ledd – for unntakene i § 4 andre ledd bokstav a-e 

Utmåling av tilskudd etter første ledd gjelder siidaandeler som har økt sitt fastsatte reintall i strid med § 4 andre ledd bokstavene a til e. Tilskuddet utmåles ved sammenligning av siidaandelens reintall per 31. mars 2022 i godkjent MOR med tallet som er fastsatt for siidaandelen i den aktuelle bestemmelsen.

Reduksjon av tilskuddet regnes fra den første reinen over det fastsatte i den enkelte kategorien. For eksempel:

  • Siidaandel A har fått fastsatt reintall per 31. mars 2022 på 400 rein. I MOR for 2021/2022 har siidaandelen oppgitt 403 rein per 31. mars 2022. Reduksjonen utgjør 3 rein x 1000 kroner = 3000 kroner.
  • Siidaandel B har fått fastsatt reintall per 31. mars 2022 på 500 rein. I MOR for 2021/2022 har siidaandelen oppgitt 512 rein per 31. mars 2022. Reduksjonen utgjør 12 rein x 2000 kroner = 24000 kroner.
  • Siidaandel C har fått fastsatt reintall per 31. mars 2022 på 600 rein. I MOR for 2021/2022 har siidaandelen oppgitt 624 rein per 31. mars 2022. Reduksjonen utgjør 24 rein x 3000 kroner = 72000 kroner.

Andre ledd – for unntaket i § 4 andre ledd bokstav f 

Utmåling av tilskudd etter andre ledd gjelder siidaandeler som ikke har fått fastsatt reintall, og som omfattes av § 4 andre lddd bokstav f, se kommentarer til bestemmelsen.

Reduksjonen kan foretas slik: 

Eksempelet gjelder ved fastsatt øvre reintall på 3 500.  
Driftsår  Siidaens reintall Siidaandelens reintall 
2017/2018 3480  350
2018/2019 3650 370
2019/2020 3720 380 
2020/2021 3710 380
2021/2022 3700  361

Siidaandelen hadde 350 rein i driftsåret da siidaens reintall sist var i samsvar med øvre reintall i godkjente bruksregler (2017/2018). Siidaandelens reintall per 31. mars 2022 er 361 rein = 11 flere rein enn i 2017/2018. Reduksjonen utgjør 11 rein x 2000 kroner = 22000 kroner. 

Tredje ledd – ingen tilskudd ved økning over 30 rein 

Etter tredje ledd kan det ikke innvilges tilskudd hvis siidaandelen har økt sitt reintall med mer enn 30 rein. Det vil si at statsforvalteren vil avslå tilskuddssøknaden hvis reintallet er overskredet med 31 eller flere rein.

Reduksjonen kan aldri bli større enn eventuelt tilskudd

NB! Reduksjonen vil aldri kunne overstige det totale tilskuddsbeløpet som siidaandelen kunne ha fått. Det er ikke mulig å redusere tilskuddet slik at siidaandelen blir skyldig penger. Hvis reduksjonen etter § 5 er større enn tilskuddsbeløpet, blir utbetalingen satt til 0 (null) kroner. For eksempel:

Siidaandel A har søkt om tilskudd på 60000 kroner. Siidaandelen overskrider lovlig reintall med 22 rein, slik at reduksjon etter § 5 vil utgjøre 22 rein x 3000 kroner = 66000 kroner. Siidaandelen får 0 kroner i tilskudd, selv om reduksjonen er større enn tilskuddet som siidaandelen har søkt om.

Fant du det du lette etter?