Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/16

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 8. Særskilt driftstilskudd til kvinner

§ 8 

Kvinner som står alene som leder av siidaandel og som har reindrift som hovednæring, kan innvilges særskilt driftstilskudd på inntil 25 000 kroner.

Med hovednæring menes at minst 50 prosent av siidaandelsleders inntekt stammer fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke.

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag (Lovdata)  

Første ledd: vilkår for tilskuddet  

Formålet med særskilt driftstilskudd til kvinner er å støtte kvinnelige siidaandelsledere og stimulere til at flere kvinner vil utøve aktiv reindrift i egen siidaandel.

For å få særskilt driftstilskudd til kvinner må den kvinnelige søkeren:

  • være registrert alene som leder av siidaandel 31. mars i tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2021/2022 er dette 31. mars 2022.
  • ha reindrift som hovednæring, se kommentarer til § 8 andre ledd.

Andre ledd: reindrift som hovednæring 

Å ha reindrift som hovednæring etter forskriftens § 8 innebærer at minst 50 prosent av alle siidaandelslederens inntekter stammer fra avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke. Det betyr at andre inntekter fra rein, for eksempel skinn, horn og duodji, holdes utenfor.

Dette er en endring fra forrige tilskuddsår, der den avgiftspliktige salgsinntekten fra salg av kjøtt fra rein i siidaandelslederens merke måtte utgjøre 75 prosent av siidaandelslederens totale inntekt.

Beregning av inntekt

I henhold til tidligere praksis ble siste ligningsår lagt til grunn for vurdering av kravet om minsteinntekt fra reindrift, da det ved søknad om tilskudd enda ikke forelå skatteoppgjør for siste kalenderår. Siste ligningsår er kalenderåret som ligger to år tilbake i forhold til slutten av tilskuddsåret.

I uttalelse av 17. desember 2021 påpekte Landbruks- og matdepartementet at det kunne være grunner til å revidere denne praksisen, og at man bør søke å bruke mer tidsnære opplysninger i vurderingen av om inntektskravet er oppfylt. Departementet foreslo å vurdere minsteinntekt i § 8 etter opplysninger i siste skattemelding, med eventuell risikobasert kontroll av tilskuddsutbetalingene påfølgende år.

Landbruksdirektoratet har sett noen uheldige virkninger av praksisen med å legge til grunn siste ligningsår, blant annet i siidaandeler som er overdratt til yngre kvinnelige ledere kalenderåret før.

På bakgrunn av departementets uttalelse og funn i forvaltningspraksis vil statsforvalteren fra og med driftsåret 2021/2022 vurdere kravet til minsteinntekt i § 8 etter skattemelding med leveringsfrist 31. mai 2022, som gjelder kalenderåret 2021. For å få særskilt driftstilskudd til kvinner for 2021/2022 må søker derfor oppfylle kravet til minsteinntekt i kalenderåret 2021.

Beregning av tilskuddet

Beregning av 50 prosent inntekt gjøres ut fra siidaandelslederens samlede inntekt, både lønnsinntekt og næringsinntekt. For eksempel:

Driftsår Samlet inntekt Inntekt fra reindrift (salg av kjøtt) Berettiget kvinnetilskudd?
2019/2020 570 000 350 000 Ja (inntekt fra reindrift utgjør 61,4 prosent)
2020/2021 600 000 320 000 Ja (inntekt fra reindrift utgjør 53,3 prosent)
2021/2022 620 000 300 000 Nei (inntekt fra reindrift utgjør 48,4 prosent)

 

Fant du det du lette etter?