Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 11 Forvaltning av data fra skogbruksplanleggingen

§ 11 

Når det gis tilskudd til takstoppdrag etter denne forskrift, skal oppdragstaker oppbevare alle data, instrukser og all dokumentasjon knyttet til takst- og beregningsmetoder for hvert enkelt oppdrag i minst 5 år. Digitale data skal lagres på fastsatte standardformater, jf. § 4 Krav til standarder og takstopplegg. 

Ved avslutning av takstoppdrag skal digital kopi av alle data som er knyttet til opplistingen i § 6 i Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering oversendes til Norsk institutt for bioøkonomi for innlegging i en database for skog- og miljødata.    

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Statsforvalteren og kommunen plikter å gi informasjon om rettigheter og vilkår til alle parter som er involvert i skogbruksplanprosessen. Rettigheter og vilkår skal inngå som en del av avtalen om oppdraget (se krav til innhold i avtale – vedlegg 3 til rundskrivet). I avtalen om takstoppdraget skal det være en klausul om overføring av rettigheter fra oppdragstakeren til de deltagende skogeierne og Landbruksdirektoratet/statsforvalteren (se vedlegg 3 til rundskrivet). 

Oppdragstaker skal oppbevare skog- og miljødataene, samt påkrevd dokumentasjon i minst fem år etter prosjektets formelle avslutning. Oppbevaringen kan skje i oppdragstakernes egne produksjonsverktøy og i de formater som er hensiktsmessig for disse (lagring i henhold til SOSI-standard (www.kartverket.no) kan også benyttes). Formatene må spesifiseres og dokumenteres. 

Ved avslutning av takstoppdraget skal alle data, jf. § 6, oversendes NIBIO i henhold til en egen leveransespesifikasjon (se vedlegg – 4 til rundskrivet). 

Det er viktig å ha god dokumentasjon på data fra skogbruksplanleggingen. I vedlegg 3 til rundskrivet er det listet opp obligatoriske dokumenter som skal følge dataleveransen. Disse må også listes opp i avtalen mellom prosjektgruppa og oppdragstaker. 

Fant du det du lette etter?