Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 3 Definisjoner

§ 3 

Med takstmetode forstås den registreringsmetode som benyttes for datafangst. Eksempler på takstmetode for skoglige registreringer er bestandstakst med relaskop eller ved fjernmåling (tolking av data fra flyfotografering og flybåren laserscanner) og systematisk prøveflatetakst. Miljøregistrering er den registrering av miljøinformasjon som anses nødvendig for å sette skogeier i stand til å treffe beslutninger om nærings- og miljøtiltak i forbindelse med skogsdrift på eiendommen. Takstmetodikk for miljøregistreringer er beskrevet i egen håndbok. 

Med enkelttakst forstås en takst for én enkelt eiendom. 

Med fellestakst forstås et felles takstopplegg for skogeiere som innenfor et geografisk avgrenset område bestiller skogbruksplan for sin eiendom. 

Med områdetakst forstås en takst som omfatter alle eller de fleste eiendommer innenfor et geografisk avgrenset område. 

Med takstopplegg forstås det opplegg som velges for gjennomføring av henholdsvis enkelttakst, fellestakst eller områdetakst. Her inngår f.eks. valg av takstmetoder, kvalitetskrav for ulike arealkategorier, opplegg for involvering av skogeier og opplegg for kontroll. 

En ressursoversikt består av informasjon om skog- og miljøverdiene for de enkelte behandlingsenhetene. 

En skogbruksplan omfatter, i tillegg til ressursoversikten, også summarisk informasjon samt en plan for forvaltning av skogressursene på eiendommen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.  

Fant du det du lette etter?