Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 9 Organisering og utbetaling

§ 9  

Statsforvalteren fastsetter etter samråd med kommunene og relevante samarbeidsparter en hovedplan for skogbruksplanleggingen i fylket. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler. Planen skal angi en grov skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde et konkret handlingsprogram for de nærmeste 3-4 år. Det skal inngås en avtale mellom Statsforvalteren og den som gjennomfører taksten om takstoppdragets innhold og omfang. 

Innvilget tilskudd utbetales av statsforvalteren etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon i henhold til avtale inngått mellom statsforvalteren og de som gjennomfører takstoppdraget etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres. Det forutsettes at det føres regnskap for slike utbetalinger, og at disse inngår i sluttoppgjøret i forhold til den enkelte skogeier, som er rette mottaker av tilskuddet. 

Minst 10 prosent av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 

De fylkesvise hovedplanene for skogbruksplanlegging som statsforvalteren utarbeider i samråd med kommunene og næringsorganisasjonene, gir de overordnede føringene for når og hvor skogbruksplanarbeidet bør gjennomføres.  

Hovedplanen for fylket må oppfattes som en virkemiddelstrategi som skal angi en grov skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden. I tillegg skal planen inneholde en konkret handlingsplan for de nærmeste 3-4 år. Denne skal legges til grunn for fordelingen av tilskuddsmidler.   

Hovedplan, handlingsplan og prosjekter som statsforvalteren gir tilskudd til skal følges opp i ØKS. Det er viktig at statsforvalterne følger opp prosjektene i skogbruksplan-fanen i ØKS, slik at det de er oppdatert med tanke på framdrift og bruk av tilskuddsmidler. Landbruksdirektoratet bruker dette som grunnlag for fordeling og tildeling av tilskudd til fylkene. 

Skogbruksplanleggingen består av forholdsvis kompliserte prosesser med mange involverte parter. Derfor er det viktig med en god planlegging og ryddige prosesser i dette arbeidet.  

En utdyping av dette er beskrevet i del 2, prosess og organisering. 

Utbetaling av tilskudd skal skje i henhold til skriftlig søknad fra skogeier og når prosjektet er godkjent av statsforvalteren. Det skal holdes tilbake minst 10 prosent av tildelt tilskudd, til arbeidet er fullført og godkjent av statsforvalteren. 

Det kan foretas delutbetaling av tilskudd til skogeier i særlige tilfeller der prosjektet går over lang tid. I slike tilfeller kreves det dokumentasjon i form av f.eks. delfaktura fra oppdragstaker til skogeier.

Fant du det du lette etter?