Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 5 Områdetakst – krav til forhåndsbestilling og ekstern finansiering

§ 5  

Det skal stilles krav om minimum forhåndsbestilling fra skogeiere før områdetakst igangsettes. Denne kan ikke være lavere enn 50% av arealet som inngår i et planlagt takstområde. 

Ved områdetakster kan tilskuddet bare brukes til å finansiere kostnader for arealer der det ikke er bestilt plan dersom minst 20% av kostnadene knyttet til disse arealene finansieres med andre midler. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Skogbruksplanleggingen bør primært gjennomføres som fellestakster, dvs. at det kartlegges kun på eiendommer som har bestilt plan. Fellestakster kan omfatte flere kommuner. Områdetakst innebærer at kartlegging foretas på alle eiendommer som omfattes av takstområdet, også eiendommer der det ikke foreligger planbestilling. I § 5 stilles det imidlertid krav til at minimum 50 prosent av produktivt skogareal som inngår i et planlagt takstområde skal være forhåndsbestilt fra skogeierne før arbeidet igangsettes som områdetakst. Det forholdsvis lave kravet til oppslutning for områdetakstene er først og fremst satt med tanke på å bidra til økt skogbruksplanlegging i områder med liten tradisjon for skogbruk. Det kan brukes tilskuddsmidler til å finansiere kartlegging av de arealene der det ikke er bestilt en plan, forutsatt at minst 20 prosent av takstkostnadene knyttet til disse arealene finansieres med andre midler (eks. lokale rentemidler). I særlige tilfeller (eks. store eiendommer), kan det også gis tilskudd til skogbruksplan, enkelttakst, uten av de inngår i en fellestakst eller områdetakst. 

For å øke arealene som inngår i det planlagte takstområde har statsforvalteren anledning til å differensiere tilskuddene for å motivere flest mulig skogeiere til å bestille skogbruksplan. 

Fant du det du lette etter?