Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 14 Administrasjon, klage og dispensasjon

§ 14 

Vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskrift fattes av Statsforvalteren. Vedtak fattet av Statsforvalteren i medhold av denne forskrift kan påklages til Landbruksdirektoratet etter bestemmelsene i kap. VI i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

Departementet eller den det bemyndiger kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskrift. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.

Fant du det du lette etter?