Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Landbruks- og matdepartementet fastsatte gjeldende forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer 4. februar 2004.  

Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging ble endret 18.12.2006 med virkning fra 1.1.2007. Blant annet ble vedtaksmyndigheten flyttet fra kommune- til fylkesnivå. Endringene i forskriften og behov som er framkommet både fra næringen og forvaltningen om tydeligere presisering av ansvar og roller for de aktørene som deltar i skogbruksplanprosessen, førte til en revidering av rundskrivet i 2010. Organisering av prosessen, dokumenter og maler som kan være til nytte følger som vedlegg. Rundskrivet er nå blitt revidert igjen, da det er behov for en del justeringer og presiseringer. 

Det er et mål å lage skogbruksplaner som er tilpasset den enkelte skogeiers ønsker og behov, og der det tas hensyn til arealenes potensial for næringsmessige utnyttelse og miljøverdier. For å motta statlig tilskudd etter denne forskriften stilles det krav om miljøregistreringer på den enkelte skogeiendom.  

Norsk institutt for bioøkomomi (NIBIO) har sammen med Landbruks- og matdepartementet utgitt en håndbok om registrering av livsmiljøer i skog (Miljøregistrering i skog – biologisk mangfold. Veileder for rangering og utvelgelse. Norsk institutt for skog og landskap). Her beskrives blant annet hvordan livsmiljøene registreres og rangeres. Boken ombehandler også ulike parters roller under utvelgelsen av skogområdene med spesielle miljøhensyn. Denne rolleavklaringen er nyttig informasjon i arbeidet med skogbruksplanleggingen.  

Hovedhensikten med skogbruksplanleggingen var opprinnelig å forbedre ressurs- og kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med skjøtsel og hogst av skog. Dette er fortsatt sentralt i planleggingsarbeidet. Økende oppmerksomhet rundt miljøhensyn og annen næringsvirksomhet har økt omfanget av informasjonen som ligger i skogbruksplanene. Dette har også bidratt til at informasjonen i skogbruksplanene har nytteverdi innenfor flere områder enn tidligere, slik som skogsertifisering og frivillig vern av skog.  

Fant du det du lette etter?