Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 4 Krav til standarder og takstopplegg

§ 4 

Ved skogbruksplanlegging der det gis tilskudd skal fastsatte standarder og takstmetoder følges. Standardene omfatter dataformater og datadefinisjoner samt beregningsfunksjoner. Landbruksdirektoratet fastsetter og godkjenner slike standarder. 

Takstopplegget skal utformes slik at det ivaretar nødvendige krav til kvalitetssikring og stimulerer til medvirkning fra den enkelte skogeier. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Skogeier er beslutningstaker og ansvarlig for utforming av skogbruks- og miljøtiltak på egen eiendom, og det er derfor viktig at skogbruksplanene er tilpasset skogeiernes behov.  

Landbruksdirektoratet fastsetter, godkjenner og publiserer standarder, takstmetoder og funksjoner til bruk i skogbruksplanleggingen, herunder utvikling og publisering av metodikk i forbindelse med miljøregistrering i skog (MiS).  

Registrering av skogressursdata er basert på ulike metoder, i henhold til krav til nøyaktighet på volumestimater og kostnader. Kvalitetssikring av skogressursdata med tanke på nøyaktighet er omfattende og kostbart. De ulike metodene gir ulik forventning til kvalitet/nøyaktighet, innenfor gitte feilmarginer. Inntil vi får utviklet et opplegg for kvalitetssikring av ressursdata, har vi derfor basert kvalitetssikringen på godkjenning av metoder og ikke på direkte måling av kvalitet på registrerte data. 

Skogeierne har ulike krav til nøyaktighet på sine data, ut fra behov som kan variere ut fra ulike arealkategorier (intensivt/ekstensivt drevne områder, høy/lav produksjon). Det er derfor viktig å velge riktig metode ut fra et kost-/nytteforhold. 

Fant du det du lette etter?