Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 12 Bruk av data fra skogbruksplanleggingen

§ 12 

Skogeier skal gjennom avtale for planoppdraget sikres rettigheter til informasjon som er registrert på vedkommendes skogeiendom. Landbruks- og matdepartementet, statsforvalteren og kommunen skal gjennom avtale for planoppdraget sikres rettigheter til dataene som er listet opp i § 6. Jordskifterettene og Norsk institutt for bioøkonomi skal gjennom samme avtale sikres disposisjonsrett og distribusjonsrett til dataene. Data og kart overleveres på digital, eventuelt analog, form.

Statsforvalteren og kommunen kan bruke all informasjon som er listet opp i § 6 i sitt arbeid med rådgivnings-, planleggings- og forvaltningsoppgaver. 

Departementet kan gi nærmere retningslinjer for etablering, forvaltning, tilgjengelighet og bruk av data fra skogbruksplanleggingen. 

Oversikter over miljøverdiene som framkommer gjennom skogbruksplanleggingen skal være offentlig tilgjengelige. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsene 

Statsforvalteren, kommunen, NIBIO, Landbruksdirektoratet og Jordskifterettene skal sikres nødvendige rettigheter til alle egenskaps- og kartdata. Dersom oppdragstakeren/andelslag ønsker tilgang til egenskaps- og kartdataene til skogeierne, må den enkelte skogeier aktivt gi slik tilgang ved bestilling av skogbruksplan.  

Skog- og miljødataene fra takstoppdraget skal samles i sentrale databaser som forvaltes av NIBIO på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Disse databasene brukes bl.a. til utforming av statistikk, forskning og oppfølging av virkemiddelbruken. Med bakgrunn i at miljøinformasjon som framkommer gjennom skogbruksplanleggingen skal være offentlig tilgjengelig, har NIBIO etablert Skogportalen i Kilden, der detaljerte skog- og miljødata presenteres som kartfigurer. Dette er en portal som er skreddersydd for å gi informasjon som er påkrevd i forbindelse med ulike tiltak i skogbruket (i henhold til sertifisering, lover, forskrifter mm). 

Fant du det du lette etter?