Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 7 Beregning av tilskudd til skogbruksplaner, ressursoversikter, kurs, m.m.

§ 7  

Statsforvalteren fastsetter tilskuddssatser, og må i denne sammenheng vurdere arealkostnader og tilskuddsandel i forhold til en effektiv virkemiddelbruk. Statsforvalteren kan gi særskilte tilskudd til skogeiere som samarbeider om konkrete tiltak over eiendomsgrensene. Planene skal være i samsvar med § 6 i denne forskrift, og opplegget skal på forhånd være godkjent av statsforvalteren. 

Bruk av tilskuddsmidler forutsetter at statsforvalteren – i forbindelse med utarbeiding av hovedplan for skogbruksplanlegging i fylket, jf. § 9 – har godkjent at taksten kan inngå i hovedplanen. 

Ved områdetakst kan det være kostnadseffektivt å gjennomføre visse registreringstiltak for hele arealet selv om det ikke foreligger bestilling for hele området. Av hensyn til skogbruksmyndighetenes kontroll med registreringsarbeidet skal den som gjennomfører taksten derfor levere informasjon om skogforholdene for hele takstområdet, og disse kostnadene inngår i tilskuddsgrunnlaget. Det er en forutsetning at omfang, utforming og pris vedrørende dette arbeidet er godkjent av statsforvalteren på forhånd. 

Det kan gis inntil 50% tilskudd til skogeier til dekning av deltakelse på kurs i utarbeiding og bruk av skogbruksplan/ressursoversikt. Kursopplegget skal være godkjent av statsforvalteren. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Som grunnlag for beregning av tilskuddssatser må statsforvalteren gjøre en vurdering av de totale kostnadene i forhold til kost-/nytteverdi og tilgjengelige tilskuddsmidler.  

Det er et mål at planene skal bidra til en aktiv og bærekraftig bruk av skogressursene. Det er derfor viktig at skogeierne er godt kjent med sin egen skogbruksplan og hvilke muligheter som ligger i å utnytte eiendommen, og det anbefales at det arrangeres kurs og opplæring i bruk av planene. Ved kursopplegg som godkjennes av statsforvalteren kan skogeier få dekket inntil 50 prosent av kostnadene ved deltagelse. 

Fant du det du lette etter?