Til hovedinnhold

Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer - kommentarer til regelverk

§ 6 Krav til skogbruksplan og ressursoversikt

§ 6  

Det er skogeier som må ta beslutning om innhold i og omfang av skogbruksplanen slik at den er tilpasset den enkeltes behov. Skogeier må også ta stilling til om ekstern bistand er ønskelig når det gjelder prioriteringer vedrørende forvaltning av skogen, jf. også § 7, om tilskudd til kurs. I områder med spesielle regler, for eksempel vernskog eller skog som forvaltes etter forskrift gitt i medhold av skogbruksloven, skal tiltakene tilpasses disse. 

Det skal utarbeides et kart over skogeiendommen. All informasjon som er registrert eller beregnet skal være stedfestet og knyttet til bestand eller behandlingsenheter. Informasjonen som framkommer på kartet skal være tilpasset den enkelte skogeier når det gjelder målestokk, presentasjon o.l. 

De ulike registreringene skal gjennomføres i samsvar med gitte kvalitets- og metodekrav. Departementet kan gi nærmere retningslinjer om krav til kvalitet og metoder.  

En skogbruksplan eller ressursoversikt skal omfatte informasjon om de enkelte bestander eller behandlingsenheter: 

 • Areal 
 • Hogstklasse 
 • Bonitet 
 • Volum fordelt på treslag 
 • Alder 
 • Tilvekst 
 • Miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner. 

Der det utarbeides skogbruksplan skal denne også omfatte informasjon om hele skogeiendommen: 

 • Totalt areal fordelt på markslag 
 • Produktivt skogareal fordelt på boniteter og hogstklasser 
 • Volum fordelt på treslag, boniteter og hogstklasser 
 • Tilvekst 
 • Produksjonsevne. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering (lovdata.no) 

Kommentarer til bestemmelsene 

I takstopplegget må det inngå en dokumentasjon av hvilken metode for datafangst som er brukt i de enkelte bestand. Se vedlegg 1. For å få kostnadseffektive takstopplegg som tar hensyn til arealenes betydning for skogeierne, bør det i planleggingsfasen foretas en hovedinndeling av skogarealene etter økonomisk betydning. 

Fant du det du lette etter?