Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 10. Kontroll og innhenting av opplysningar

§ 10

Søkjaren av tilskot pliktar å gje alle opplysningar som kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet finn naudsynt for å kunne forvalte ordninga.

I samband med søknadshandsaming og kontroll av tilskotsutbetalingar kan kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet innhente opplysningar frå skatteetaten.

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskot er rett. Søkjaren pliktar å utlevere all bokføring, korrespondanse og oppteikningar som vedkjem tilskotet. Opplysningar gitt i samband med søknad om tilskot kan òg kontrollerast ved teljing og måling på dei eigedomar som føretaket nyttar i drifta.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første ledd – søkers opplysningsplikt

Søker av tilskuddet må gi alle opplysninger som landbruksforvaltningen mener er nødvendig for å kunne behandle søknaden. Mange av opplysningene må dokumenteres og søker har ansvaret for å skaffe og levere dokumentasjon på at vilkårene for rett til tilskudd er oppfylt. I søknadsskjemaet får søker beskjed om hvilken dokumentasjon han må legge ved søknaden.

Andre ledd – landbruksforvaltningen kan innhente opplysninger fra Skatteetaten

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan innhente opplysninger fra Skatteetaten i forbindelse med søknadsbehandling og kontroll av tilskuddsutbetalinger.

Den elektroniske søknads- og saksbehandlingsløsningen innhenter opplysninger direkte fra skatteetaten om hvorvidt kravene til den avløste jordbrukeren sin næringsinntekt fra foretakets jordbruksdrift er oppfylt eller ikke. Saksbehandler kan dessuten se det som er innrapportert til Skatteetaten om den avløste sine ulike inntekter og ytelser per måned for tidsrommet fra og med den første måneden i søknadsperioden til og med måneden etter søknadsperiodens utløp. Saksbehandler kan i tillegg se opplysninger om innrapportert lønn til avløsere ansatt i foretaket for perioden fra og med måneden før til og med måneden etter søknadsperioden.

Tredje ledd – landbruksforvaltningen kan kontrollere

Både kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan gjennomføre etterfølgende kontroll for å sjekke at tilskuddsutbetalingene er gjort korrekt og at tilskuddet er beregnet på riktig grunnlag. Dette kan enten gjøres på grunn av mistanke om at det er gitt tilskudd på feil grunnlag eller som stikkprøvekontroll.

Tilskuddsmottaker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og alle opptegninger som kan inneholde opplysninger om forhold av betydning for retten til eller størrelsen på tilskuddet.

Landbruksforvaltningen kan også gjennomføre stedlig kontroll på eiendommene som foretaket benytter.

Fant du det du lette etter?