Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 8. Søknad

§ 8

Søkjar av tilskot skal nytte søknadsskjema fastsett av Landbruksdirektoratet.

Søknadsfristen er eitt år etter siste dag i den perioden det vert søkt tilskot for.

Tilskotet kan ikkje overdragast til eige eller pant.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første ledd - søknadsskjema

For å søke om tilskuddet, må søkeren fylle ut søknadsskjemaet som Landbruksdirektoratet har fastsatt.

Det er jordbruksforetaket eller nærstående etterlatt etter avdød jordbruker som kan få tilskudd etter denne ordningen. Det er altså den etterlatte selv eller den/de som i juridisk forstand representerer foretaket som må fylle ut og sende inn søknaden og som har ansvar for at de gitte opplysningene er korrekte. Eventuelle utenforstående hjelpere kan gjerne bistå med å fylle ut søknaden, men dette fritar ikke foretaket eller den etterlatte fra plikten til å sette seg inn i regelverket som gjelder for tilskuddet de søker på.

Andre ledd - søknadsfrist

Fristen for å levere søknad er ett år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.

Det ligger en begrensning i uttrykket «det søkes tilskudd for»: I den elektroniske søknadsløsningen kan det nemlig bare søkes om tilskudd for det antallet dager og de tidsrommene i forhold til en hendelse som regelverket åpner opp for å gi tilskudd for. Det er for eksempel ikke mulig å sende inn søknad om tilskudd på grunn av jordbrukerens sykdom for en periode som er lenger enn 365 dager. Tilsvarende vil det ikke være mulig å sende inn søknad om tilskudd til avløsning på grunn av fars omsorgspermisjon ved fødsel for mer enn 14 dager og heller ikke for datoer som ikke kan sies å være «i forbindelse med» fødselen. Hvis jordbrukeren dør og den etterlatte ektefellen vil søke om tilskudd til avløsning, får vedkommende bare sendt inn søknad for dager i tidsrommet fra dødsdatoen og åtte uker deretter. Søknadsfristen utløper i slike tilfeller ett år og åtte uker etter datoen for dødsfallet.

En dispensasjonssøknad avbryter ikke søknadsfristen. For å regnes som levert i tide, må tilskuddssøknaden være sendt inn elektronisk eller postlagt innen kl. 24.00, eller levert kommunen før åpningstidens slutt, senest datoen for søknadsfristen.

Søker kan sende inn en søknad selv om ikke all nødvendig dokumentasjon foreligger hvis søknadsfristen nærmer seg. 

Hvis søknaden er sendt inn før utløpet av fristen, men nødvendig dokumentasjon mangler, skal søker få tilbakemelding om dette og gis en ny frist for innsending av det etterspurte. Dersom ikke denne fristen overholdes kan saken avvises fordi kommunen mangler beslutningsgrunnlag for vedtak i saken.

Dispensasjon fra søknadsfristen

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan gi dispensasjon fra søknadsfristen i særlige tilfeller. Det kan forsvares å gi dispensasjon fra søknadsfristen i saker med innslag av force majeure – altså der helt uventede forhold utenfor søkers kontroll forårsaker at søknaden om tilskudd blir fremsatt etter fristens utløp. Et særlig tilfelle vil således kunne foreligge dersom søker ikke har vært i stand til å ivareta sine interesser på grunn av ulykker, alvorlig sykdom, sykehusopphold og lignende.

Dersom kommunen påviselig har feilinformert søker og det er en klar årsakssammenheng mellom dette og at søknadsfristen ikke ble overholdt, kan det også være riktig å gi dispensasjon. Det skal i utgangspunktet ikke gis dispensasjon fra søknadsfristen dersom søker ikke har gjort tilstrekkelig selv for å sikre at søknaden ble levert i tide. At avløserlaget ikke har videresendt søknaden i tide eller at oversittelse av fristen får økonomiske konsekvenser kan ikke regnes som "særlige tilfeller" som gir grunnlag for dispensasjon.

Tredje ledd – forbud mot pantsetting

Foretaket eller den etterlatte kan ikke overføre eller pantsette retten til tilskuddet til andre.

Fant du det du lette etter?