Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 6. Tilskot ved sjukdom hos barn

§ 6

Det kan gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for må ivareta barn med sjukdom, og det finst dokumentasjon til dømes i form av legeerklæring for heile perioden det vert søkt tilskot for. Det kan og gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for følgjer barn til legeundersøking eller anna oppfølging i samband med sjukdom eller skade. Tilskotet kan gjevast til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Det kan gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for har barn med kronisk sjukdom, langvarig sjukdom eller har nedsett funksjonsevne og det derfor er ei markert auke i risikoen for at personen får fråvær frå arbeidet sitt i føretaket. Tilskotet kan gjevast til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Det kan òg gjevast tilskot for å kunne delta i opplæring ved godkjend helseinstitusjon eller offentleg kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Tilskotet kan gjevast for inntil 20 dagar per år for kvar av foreldra. For einslege foreldre kan tilskot gjevast for inntil 40 dagar per år. Dersom vilkåra i andre ledd er oppfylt, kan det gjevast tilskot for inntil 30 dagar per år for kvar av foreldra eller inntil 60 dagar per år for einslege foreldre.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første ledd – tilskudd hvis jordbrukeren har sykt barn

Det kan gis tilskudd til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år dersom jordbrukeren følger barnet til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom eller skade. For avløsning utført fra og med 1. januar 2023 kan det også gis tilskudd for dager jordbrukeren har tatt seg av sykt eller skadet barn uten at det var nødvendig å følge barnet til lege/behandling alle dagene i søknadsperioden. Gyldig dokumentasjon kan for eksempel være en legeerklæring, innkalling til eller bekreftelse på oppmøte til undersøkelse hos fastlegen eller på sykehus. Dokumentasjonen må dekke hele søknadsperioden. 

Det kreves ikke at konsultasjonen skjer hos spesialist eller på sykehus. Også undersøkelse og behandling hos fastlegen eller på legevakten kan gi grunnlag for utbetaling av tilskudd.

Andre ledd – tilskudd hvis jordbrukeren har barn med kronisk eller langvarig sykdom 

Dersom jordbrukeren har barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, kan det både gis tilskudd for dager jordbrukeren følger barnet til lege,  må ta seg av barnet hjemme mens det er sykt eller deltar på opplæring for å kunne ta seg av barnet. Det kan gis tilskudd på dette grunnlaget til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år

Det er et krav at barnets sykdom eller funksjonsnedsettelse medfører en markert økning i risikoen for at jordbrukeren får fravær fra arbeidet i foretaket. Dette må dokumenteres med legeerklæring.
 

Tilstandene som ramses opp i forskrift 25. mars 1997 nr. 263 om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd vil regnes som kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne i denne sammenhengen. Også andre tilstander kan gi tilskudd til avløsning for dager jordbrukeren må ta seg av barnet hjemme, dersom de gir funksjonsnedsettelser i tilsvarende grad som de som er oppramset i forskriften.

Tredje ledd – antallet dager det kan gis tilskudd for ved barns sykdom

Det kan gis tilskudd til avløsning på grunn av barns sykdom inntil 20 dager per jordbruker per kalenderår. Dersom jordbrukeren var alene om omsorgen for barnet, kan det gis tilskudd for inntil 40 dager per kalenderår.  

Jordbrukere med kronisk eller langvarig syke barn eller som har  nedsatt funksjonsevne, jf. andre ledd, får 10 dager mer per kalenderår. Hvis jordbrukeren er alene om omsorgen for slike barn, kan det gis tilskudd for 20 dager mer per kalenderår.

Det kan dermed gis tilskudd til avløsning for inntil 20 dager per jordbruker per år på grunn av barns sykdom, men dersom jordbrukeren faller inn under andre ledd fordi barnet har kronisk eller langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelse kan det gis tilskudd for inntil 30 dager per år.

Det kan gis tilskudd for det maksimale antallet dager for hver av foreldrene så lenge begge fyller kravene til næringsinntekt. Et ENK der begge foreldrene mottar næringsinntekt i tråd med reglene i § 3 andre ledd, kan dermed få tilskudd for inntil totalt 40 dager, eller eventuelt inntil totalt 60 dager hvis barnet er kronisk sykt, per år fordi foreldrene avløses i forbindelse med barns sykdom.

For jordbrukere som er enslige foreldre kan det gis tilskudd for inntil 40 dager per år, men for inntil 60 dager per år dersom de faller inn under andre ledd.

Det maksimale antallet dager det kan gis tilskudd for er det samme - uavhengig hvor mange barn jordbrukeren har.

Fant du det du lette etter?