Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/4

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 6. Tilskot ved sjukdom hos barn

§ 6

Det kan gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for følgjer barn til legeundersøking eller anna oppfølging i samband med sjukdom eller skade. Tilskotet kan gjevast til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Det kan gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for har barn med kronisk sjukdom, langvarig sjukdom eller har nedsett funksjonsevne og det derfor er ei markert auke i risikoen for at personen får fråvær frå arbeidet sitt i føretaket. Tilskotet kan gjevast til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Det kan òg gjevast tilskot for å kunne delta i opplæring ved godkjend helseinstitusjon eller offentleg kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Tilskotet kan gjevast for inntil 20 dagar per år for kvar av foreldra. For einslege foreldre kan tilskot gjevast for inntil 40 dagar per år. Dersom vilkåra i andre ledd er oppfylt, kan det gjevast tilskot for inntil 30 dagar per år for kvar av foreldra eller inntil 60 dagar per år for einslege foreldre.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første ledd – tilskudd ved følge av barn til lege

Det kan gis tilskudd til avløsning når jordbrukeren følger barn til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med barnets sykdom eller skade. Det kreves ikke at konsultasjonen skjer hos spesialist eller på sykehus. Også undersøkelse og behandling hos fastlegen eller på legevakten kan gi grunnlag for utbetaling av tilskudd. Det gis ikke tilskudd for å være hjemme med sykt barn etter reglene i dette leddet. Tilskudd til avløsning for å være hjemme med kronisk syke barn, kan gis etter reglene i andre ledd.

Tilskudd på dette grunnlaget kan gis til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Andre ledd – tilskudd ved omsorg for barn med kronisk eller langvarig sykdom

Dersom jordbrukeren har barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne, kan det både gis tilskudd når jordbrukeren følger barnet til lege og for dager vedkommende må ta seg av barnet hjemme mens det er sykt.

Det er et krav at barnets sykdom eller funksjonsnedsettelse medfører en generell økning i risikoen for at jordbrukeren får fravær fra arbeidet i foretaket. Det gis således ikke tilskudd til avløsning for å være hjemme med barn som kun lider av forkjølelse, influensa, barnesykdommer eller lignende.

Tilstandene som ramses opp i forskrift 25. mars 1997 nr. 263 om hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-6 andre ledd vil regnes som kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne i denne sammenhengen. Også andre tilstander kan gi tilskudd til avløsning for dager jordbrukeren må ta seg av barnet hjemme, dersom de gir funksjonsnedsettelser i tilsvarende grad som de som er oppramset i forskriften.

Det kan også gis tilskudd til avløsning i forbindelse med opplæring/kurs knyttet til barnets sykdom.

Tilskudd på dette grunnlaget kan gis til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Tredje ledd – antallet dager det kan gis tilskudd for ved barns sykdom

For avløsning som er utført til og med 31.12.2020 kan det gis tilskudd til avløsning på grunn av barns sykdom inntil 20 dager per jordbruker per kalenderår. Dersom jordbrukeren var alene om omsorgen for barnet kan det gis tilskudd for inntil 40 dager per kalenderår til og med 2020. 

Med virkning fra 1. januar 2021 er regelen endret slik at det kan gis tilskudd til avløsning av jordbrukere med barn som er kronisk eller langvarig syke eller med nedsatt funksjonsevne, jf. andre ledd, for 10 dager mer per kalenderår. Hvis jordbrukeren er alene om omsorgen for slike barn, kan det gis tilskudd for 20 dager mer per kalenderår.

Fra og med 2021 kan det dermed i utgangspunktet gis tilskudd til avløsning for inntil 20 dager per jordbruker per år på grunn av barns sykdom, men dersom jordbrukeren faller inn under andre ledd kan det gis tilskudd for inntil 30 dager per år.

Det kan gis tilskudd for det maksimale antallet dager for hver av foreldrene såfremt begge fyller kravene til næringsinntekt. Et ENK der begge foreldrene mottar næringsinntekt i tråd med reglene i § 3 andre ledd, kan således få tilskudd for inntil totalt 40 dager, eller eventuelt inntil totalt 60 dager hvis barnet er kronisk sykt, per år fordi foreldrene avløses i forbindelse med barns sykdom.

For jordbrukere som er enslige foreldre kan det gis tilskudd for inntil 40 dager per år, men for inntil 60 dager per år dersom de faller inn under andre ledd.

Det maksimale antallet dager det kan gis tilskudd for er det samme - uavhengig hvor mange barn jordbrukeren har.

Fant du det du lette etter?