Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 5. Tilskot ved svangerskap, fødsel, adopsjon og omsorgsovertaking av barn

§ 5

Det kan gjevast tilskot når den personen det vert søkt tilskot for er gravid og tek i mot svangerskapspengar, eller søkjer kan dokumentere med vedtak eller erklæring frå NAV at personen fyller dei medisinske vilkåra for rett til svangerskapspengar.

Det kan gjevast tilskot når den det vert søkt tilskot for:

 1. tek i mot foreldrepengar etter folketrygdlova kapittel 14,
 2. har fått eingongsstønad ved fødsel etter folketrygdlova kapittel 14, eller
 3. har dagleg omsorg for eit barn og søkjar kan dokumentere
 1. med avslagsvedtak eller erklæring frå Nav, at årsaka til at personen ikkje får                   foreldrepengar er at oppteningsvilkåra i folketrygdlova § 14-6 ikkje var oppfylde, og
 2. med attest frå Folkeregisteret, at personen er registrert som far eller medmor til barnet og bur saman med barnet på same adresse

Tilskot etter andre ledd nr. 2 kan gjevast for ei samanhengande periode tilsvarande mødrekvota og fellesdelen av foreldrepengeperioden ved fullt uttak av 100 % foreldrepengar. Tilskot etter andre ledd nr. 3 kan gjevast for ei samanhengande periode tilsvarande fedrekvota ved fullt uttak av 100 % foreldrepengar.

I samband med fødsel kan det gjevast tilskot for avløysing av faren i inntil 14 dagar dersom han bur saman med mora til barnet og føretaket ikkje tek i mot tilskot for avløysing av mor i desse dagane. Der adoptivforeldre og fosterforeldre tek over omsorga kan det òg ytast slikt tilskot til ein av foreldra. Dette gjeld likevel ikkje ved stebarnsadopsjon eller der barnet er over 15 år.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første ledd - tilskudd til avløsning i forbindelse med graviditet

Det kan gis tilskudd til avløsning for perioder den som avløses har mottatt svangerskapspenger. Svangerskapspenger utbetales fra NAV når friske gravide ikke kan utføre sitt vanlige arbeid eller alternative arbeidsoppgaver på arbeidsstedet, fordi det kan medføre risiko for barnet.

Det kan også gis tilskudd dersom den avløste jordbrukeren oppfyller de medisinske vilkårene for svangerskapspenger selv om hun av andre årsaker ikke får utbetalt denne ytelsen fra NAV. Det er et vilkår at dette kan dokumenteres med et vedtak eller en uttalelse fra NAV.

Andre ledd – tilskudd til avløsning i forbindelse med foreldrepermisjon

Det kan gis tilskudd til avløsning av jordbruker som mottar foreldrepenger, har fått engangsstønad ved fødsel eller tar ut fedrekvote uten å ha rett til foreldrepenger.

Andre ledd nr. 1 Foreldrepenger

Det kan gis tilskudd til avløsning for perioder den som avløses har mottatt foreldrepenger. NAV utbetaler foreldrepenger til mor og far i forbindelse med fødsel, og i forbindelse med adopsjon av barn under 15 år. Foreldrepengene må tas ut innen tre år etter fødselen/adopsjonen. Dersom foreldrene ønsker å kombinere foreldrepermisjon med deltidsarbeid er det mulig å benytte gradert uttak av foreldrepenger. Selvstendig næringsdrivende må i så fall inngå en skriftlig avtale med NAV om dette. Varigheten av permisjonen, dekningsgrad og eventuell gradering kombinert med deltidsarbeid vil gå frem av vedtak om foreldrepenger fra NAV.

Andre ledd nr. 2 Engangsstønad ved fødsel og ved adopsjon av barn under 15 år

Det kan utbetales tilskudd dersom den som avløses har mottatt engangsstønad fra NAV. Engangsstønad utbetales i forbindelse med fødsel og adopsjon når moren ikke har opptjent rett til foreldrepenger. Hvis faren får/overtar eneomsorgen for barnet eller adopterer barn alene, kan han få engangsstønad dersom han ikke har rett til foreldrepenger.

Andre ledd nr. 3 Fedrekvote uten rett til foreldrepenger

Regelen i § 5 andre ledd nummer 3 sier at det kan gi stilskudd til avløsning av jordbrukere som har blitt fedre og som tar foreldrepermisjon/fedrekvote selv om de ikke får foreldrepenger hvis årsaken er at de hadde for lav pensjonsgivende inntekt i forkant av permisjonen. Regelen gjelder fra og med 1. januar 2020 i de tilfellene barnet er født 1. juli 2018 eller senere.

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt for at det kan gis tilskudd etter denne regelen:

 • Jordbrukeren må ha daglig omsorg for barnet
 • Søkeren må kunne dokumentere:
  a) med avslagsvedtak eller erklæring fra NAV, at jordbrukeren ikke har rett på foreldrepenger fordi vilkårene om pensjonsgivende inntekt i Folketrygdloven § 14-6 ikke var oppfylt, og
  b) med attest fra Folkeregisteret, at jordbrukeren er far eller medmor til barnet og bor sammen med barnet på samme adresse.

Tredje ledd - regler om hvor lenge det kan gis tilskudd etter andre ledd nr. 2 og 3

§ 5 tredje ledd oppstiller regler om når og hvor lenge det kan gis tilskudd til avløsning av jordbrukere som mottar engangsstønad eller tar ut fedrekvote uten rett til foreldrepenger.

Tredje ledd første punktum

Tilskudd til avløsning av jordbruker som har mottatt engangsstønad kan gis for en sammenhengende periode tilsvarende mødrekvoten og fellesdelen av foreldrepengeperioden ved fullt uttak av 100 % foreldrepenger. Dette betyr at:

 • tilskuddet maksimalt kan gis for en periode av tilsvarende lengde som en mor med fullt uttak av foreldrepenger, som beregnes med 100 % dekningsgrad, maksimalt kan ha. Per januar 2021 utgjør mødrekvoten og fellesdelen av foreldrepengeperioden til sammen 34 uker for barn født etter 1. juli 2018.
 • dagene foretaket velger å søke tilskudd for, må tas ut i én sammenhengende periode. Dette betyr at dersom det allerede er sendt inn en søknad om tilskudd for deler av perioden, må søknadsperioden i eventuelle etterfølgende søknad(er) henge direkte sammen i tid med søknadsperioden i tidligere innsendte søknad(er).
 • første dag det kan gis tilskudd til avløsning pga. mottak av engangsstønad er 12 uker før fødselen. Så sant søknadsperioden starter senest tre uker før fødselen, kan det gis tilskudd for inntil 34 uker. Dersom søknadsperioden starter senere enn tre uker før fødselen, reduseres antallet dager det kan gis tilskudd dag for dag. Siste mulige dag det kan gis tilskudd til avløsning for pga. mottak av engangsstønad er dag 217 fra og med dagen fødselen finner sted.

Tredje ledd andre punktum

Hvis vilkårene i § 5 andre ledd nr. 3 er oppfylt, kan det gis tilskudd til avløsning for en sammenhengende periode tilsvarende fedrekvoten ved fullt uttak av foreldrepenger beregnet med 100 % dekningsgrad. Dette betyr at

 • tilskuddet maksimalt kan gis for en periode av tilsvarende lengde som fedrekvoten av foreldrepengeperioden. Per januar 2021 er dette 15 uker.
 • dagene foretaket velger å søke tilskudd for, må tas ut i én sammenhengende periode. Dette betyr at dersom det allerede er sendt inn en søknad om tilskudd for deler av perioden, må søknadsperioden i eventuelle etterfølgende søknad(er) henge direkte sammen i tid med søknadsperioden i tidligere innsendte søknad(er).
 • perioden må avvikles innenfor yttergrensene av når fedrekvoten for de som mottar foreldrepenger kan tas ut. De første seks ukene etter at barnet er født er forbeholdt mor. Dette betyr at første dag det kan gis tilskudd for er første dag i uke 7 etter fødselen og siste dag det er mulig å gi tilskudd for er dag 322 fra og med datoen barnet blir født.

Fjerde ledd – tilskudd til avløsning for inntil 14 dager i forbindelse med fødsel/adopsjon eller omsorgsovertakelse

Det kan utbetales tilskudd til avløsning av faren til barnet for inntil 14 dager i forbindelse med fødselen. Medmor likestilles med far, jf. barneloven § 4 a tredje ledd. Det er et vilkår at foreldrene bor sammen og at det ikke utbetales tilskudd til avløsning av moren for de samme ukene.

Avløsningen skal fortrinnsvis skje i sammenheng, men kan også deles slik at faren kan være til stede en eller flere dager i forbindelse med fødselen og deretter når mor og barn har kommet hjem fra sykehuset.

Med «i forbindelse med fødselen» menes perioden fra to uker før fødselen til to uker etter at mor er kommet hjem fra sykehuset. Dersom avløsningen har skjedd forut for fødselen likestilles termindato med fødsel siden man ikke kan vite på forhånd akkurat når en fødsel vil finne sted.

Tilsvarende kan det gis tilskudd for avløsning av en av foreldrene i inntil 14 dager i forbindelse med omsorgsovertakelse ved adopsjon av barn som ikke er stebarn og i forbindelse med overtakelsen av omsorgen for fosterbarn, så sant barnet ikke er eldre enn 15 år.

Fant du det du lette etter?