Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/4

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 7. Tilskot ved dødsfall

§ 7

Attlevande ektemake/sambuar, barn eller foreldre til ein avdød person som dreiv eit føretak med vanleg jordbruksproduksjon, kan gjevast tilskot til avløysing i inntil 8 veker etter dødsfallet. Avdøde må ha hatt ei gjennomsnittleg næringsinntekt frå jordbruk, gartneri mv. frå føretaket på minimum ½ G dei to siste inntektsåra som føretaket har fått skatteoppgjer for pr. 1. januar i dødsåret.

Reglane i § 3 første og andre ledd gjeld ikkje for attlevande som nemnt i første ledd i paragrafen her.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første ledd – tilskudd til etterlatte etter avdød jordbruker

Dersom en jordbruker som driver et foretak med vanlig jordbruksproduksjon dør, kan en av de etterlatte få tilskudd til avløsning av avdøde hvis det finnes gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre etter jordbrukeren. Andre enn slike nære etterlatte, kan ikke få tilskudd til avløsning på grunn av jordbrukerens dødsfall.

Dødsbo kan ikke få tilskudd etter § 7. (Dersom jordbrukeren var sykmeldt før han eller hun døde, kan imidlertid dødsboet søke om tilskudd til avløsning av avdøde i sykdomsperioden forut for dødsfallet. I så fall blir grunnlaget for tilskuddsutbetalingen § 4 – jordbrukerens egen sykdom).

For at det skal kunne gis tilskudd på grunn av jordbrukerens død, må den avdøde ha hatt minst ½ G i gjennomsnittlig næringsinntekt fra foretakets jordbruksdrift per år - i de to siste årene han eller hun hadde fått skatteoppgjør for per 1. januar i dødsåret.

Tilskuddet kan gis for avløsning i inntil 8 uker etter dødsfallet.

Andre ledd – ikke krav om næringsinntekt for etterlatte

Den etterlatte trenger ikke å ha hatt næringsinntekt fra foretakets jordbruksdrift for å kunne få tilskudd. Det er heller ikke noe krav om at den etterlatte er sykmeldt for å få tilskudd og foreldre kan få utbetalt tilskudd selv om de er pensjonister.

Det skal ikke trekkes for eventuelle sykepenger, andre ytelser eller lønn som mottakeren av tilskuddet får i avløsningsperioden. Dette er naturlig i og med at det i prinsippet er den avdøde som avløses. Ved beregningen av tilskuddet skal det imidlertid heller ikke trekkes for avdødes lønn eller pensjon eller lignende som er blitt utbetalt etter dødsfallet.

Fant du det du lette etter?