Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 13. Tilbakebetaling og renter mv.

§ 13

Dersom nokon, anten som følgje av manglande oppfylling av vilkåra i denne forskrifta eller av andre grunnar, har motteke ei utbetaling som ikkje var rettmessig, kan det feilutbetalte beløpet krevjast tilbakebetalt frå mottakaren eller motreknast i seinare utbetalingar av tilskot. Tilsvarande gjeld differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskot som følgje av vedtak om avkorting etter § 11 og § 12.

For tilbakebetalingskrav kan det krevjast renter når kravet ikkje vert innfridd ved forfall. Ved grov aktløyse eller forsett kan renter krevjast frå tidspunktet for utbetalinga av det urettmessige tilskotet. Størrelsen på renta følgjer rentesatsen fastsett med heimel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinka betaling m.m.

Krav frå offentlege styresmakter som spring ut av jordbruksverksemda til føretaket kan motreknast i seinare tilskotsutbetalingar til føretaket.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første ledd – tilbakekreving av feilutbetalt eller avkortet tilskudd

Bestemmelsen sier at urettmessige utbetalinger, «kan» kreves tilbake fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Dette gjelder også der mottakeren av tilskuddet ikke kan bebreides for at det har skjedd en feilutbetaling. Også beløp som er utbetalt for mye på grunn av etterfølgende vedtak om avkorting kan kreves tilbakebetalt eller motregnes.

Hvorvidt tilbakebetaling skal kreves i det enkelte tilfellet, vil avhenge av en helhetsvurdering av konkrete omstendigheter og hensynet til rimelighet. Momentene i læren om conditio indebiti vil være av betydning. Dette innebærer at det kan tas hensyn til grad av skyld hos mottaker, feilens art, beløpets størrelse og hvor lang tid som har gått siden feilutbetalingen skjedde. Aktsom god tro om en feilutbetaling av tilskudd vil sjelden foreligge siden foretaket plikter å sette seg inn i regelverket for tilskudd det søker om. Aktsomhetskravet til jordbrukere er strengt i og med at de som selvstendig næringsdrivende regnes som en profesjonell aktør.

At en urettmessig utbetaling eller avkortet beløp kan motregnes i senere utbetalinger av tilskuddet, betyr at beløpet kan skaffes tilbake fra mottakeren ved å gjøre fradrag i senere tilskuddsutbetalinger som denne måtte ha rett til. Siden det er foretaket som er tilskuddsberettiget, er adgangen til å foreta motregning i fremtidige tilskuddsutbetalinger den samme uansett hvem av personene med næringsinntekt fra foretaket som er blitt avløst. Det vil si at dersom et ektepar driver jordbruksforetaket sammen, så kan for eksempel en feilutbetaling av tilskudd til avløsning i forbindelse med mannens sykdom motregnes i tilskudd til avløsning i forbindelse med at kona har mottatt svangerskapspenger.

Andre ledd - renter

§ 13 andre ledd åpner for at det kan kreves renter av tilbakebetalingskrav dersom de ikke innfris innen forfall. Størrelsen på renten følger av satsen for den alminnelige forsinkelsesrenten fastsatt med hjemmel i Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 17. desember 1976 nr. 100.

Hvis tilskuddsmottaker er sterkt å bebreide for å ha forårsaket eller ikke sagt ifra om feilutbetalingen, og dermed har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, kan renter kreves fra den dagen utbetalingen fant sted. Grov uaktsomhet foreligger dersom mottakeren har opptrådt særdeles klanderverdig. Forsett foreligger der mottakeren har forårsaket den feilaktige utbetalingen med hensikt. Bakgrunnen for denne regelen er at man ønsker å gjøre det lite attraktivt å ta sjansen på å beholde et uberettiget beløp inntil det eventuelt blir krevd tilbake. Regelen søker også å forhindre at feilutbetalinger skjer, ved at risikoen for å bli ilagt renter vil skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og innlevering av søknaden.

Tredje ledd – motregning i tilskuddet for andre krav som springer ut av jordbruksvirksomheten

Tilbakebetalingskrav fra det offentlige som springer ut av jordbruksvirksomheten til foretaket kan inndrives gjennom motregning i tilskudd etter sykdomsavløsningsforskriften. Vanligvis vil det være ønskelig å motregne i andre ytelser enn dette tilskuddet, men forskriften åpner likevel for muligheten.

Fant du det du lette etter?