Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 4. Tilskot ved sjukdom

§ 4

Det kan gjevast tilskot ved sjukdom dersom den personen som det vert søkt tilskot til avløysing av er yngre enn 70 år og sjukemeldt frå arbeid i føretaket. Det kan òg gjevast tilskot utan at sjukemelding ligg føre, dersom personen i samband med eigen sjukdom eller skade har vore til naudsynt behandling, kontroll eller undersøking på sjukehus eller hos spesialist godkjend av det offentlege.

Tilskot etter første ledd stansar når det er utbetalt tilskot for personen i til saman 365 dagar i løpet av dei tre siste åra. Teljinga av dagar tek til på nytt kvar gong det er gått 26 samanhengande veker sidan den siste dagen i den føregåande perioden det har vore utbetalt tilskot for.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første ledd - tilskudd ved jordbrukerens sykdom eller skade

Tilskudd til avløsning ved sykdom kan utbetales for avløsning av jordbrukere som var 69 år eller yngre da avløsningen fant sted.

Krav om sykmelding eller nødvendig undersøkelse, behandling eller kontroll hos lege

Det kan gis tilskudd hvis den som avløses har vært sykmeldt fra arbeid i jordbruksforetaket. Det er ikke tilstrekkelig å være sykmeldt fra annet arbeid. Det framgår av sykmeldingen hvilket arbeid en er sykmeldt fra. For å regnes som sykmeldt, må det være gitt beskjed fra legen, via en sykmelding, om at den avløste på grunn av sykdom eller skade helt eller delvis ikke kan utføre sitt vanlige arbeid. En sykmelding kan vanligvis kun gis for et begrenset tidsrom av gangen.

Det kan også gis tilskudd for dager jordbrukeren har vært til nødvendig undersøkelse, behandling eller kontroll på sykehus eller hos spesialist godkjent av det offentlige. I de tilfellene det er lang reisevei til sykehus eller spesialist kan det, ved behov, også gis tilskudd for en dag i forkant og/eller i etterkant av dag(er) for undersøkelse eller kontroll.

Det er ikke et vilkår i seg selv at den avløste mottar sykepenger, men dersom den avløste mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) må det fremgå av legeerklæring at vedkommende på grunn av sykdom eller skade ikke kan utføre arbeid i foretaket. Så lenge den avløste får arbeidsavklaringspenger vil det være en mulighet for at vedkommende skal kunne komme tilbake i arbeid helt eller delvis. Det er derfor adgang til å gi tilskudd til avløsning av noen som mottar arbeidsavklaringspenger.

Det kan ikke gis tilskudd til avløsning av noen som mottar uføretrygd basert på 100 prosent uførhet. For at det skal kunne utbetales tilskudd til avløsning av en jordbruker som mottar gradert uføretrygd, må vedkommende være sykmeldt fra sitt vanlige deltidsarbeide i jordbruksdriften. Vedkommende må altså være sykmeldt ut over den varige uførheten. Dette gjelder også selv om den avløste har fått avslag på uføretrygd fra NAV fordi inntektene vedkommende fortsatt får fra jordbruksdriften er for høye.

Andre ledd første punktum - maksimalt tilskudd for 365 dager ved jordbrukerens sykdom

Foretaket/virksomheten kan få tilskudd til avløsning av en og samme sykmeldte jordbruker for inntil 365 dager i løpet av de tre siste årene. Tellingen av dager er knyttet til antall sykmeldingsdager det utbetales tilskudd for og er helt frikoblet fra NAV sin telling av dager det er utbetalt sykepenger for. Forutsatt at jordbrukeren er sammenhengende sykmeldt så teller alle dager i perioden foretaket søker tilskudd for med – enten avløser har utført arbeid på bruket alle dagene eller bare noen av dagene i perioden. Dette kan illustreres med et eksempel:

Eksempel 1. -  telling av dager
Jordbrukeren var sykmeldt i 14 dager fra torsdag 10. desember til og med onsdag 23. desember. Foretaket søker tilskudd til avløsning for denne perioden. Avløseren har ikke jobbet i helgene. Helgedagene skal likevel telle med ved beregningen av maksimalt tilskudd for de to ukene og ved tellingen av antall dager det er utbetalt tilskudd for. Det vil si at det beregnes og utbetales tilskudd for 14 hele dager.

Det er ikke påbudt å søke om tilskudd for hele sykmeldingsperioden. Bare dagene i den delen av sykmeldingsperioden det søkes tilskudd for teller med opp mot 365-dagersgrensen. Dette kan illustreres slik:

Eksempel 2. - telling av dager
Jordbrukeren var sykmeldt i 21 dager fra torsdag 10. desember til og med onsdag 30. desember. I likhet med i helgene så har familiemedlemmer også kunnet hjelpe til i juleferien. Foretaket hadde derfor ikke utgifter til avløser i julen. Av den grunn velger foretaket å bare søke om tilskudd til avløser for de to første ukene i sykmeldingsperioden. De dagene jordbrukeren var sykmeldt den tredje uken skal det følgelig ikke beregnes eller utbetales tilskudd for og de teller ikke med når man skal se om grensen på 365 dager blir nådd. Antallet tilskuddsdager her blir dermed også 14 – akkurat som i eksempelet over. 

Andre ledd andre punktum - 26 uker uten tilskudd gjør at tellingen av dager starter på nytt

Etter 26 uker uten utbetaling av tilskudd på grunn av den enkelte jordbrukerens sykdom begynner tellingen av dager opp mot 365 dagers-grensen alltid på nytt (det vil si på dag 1). Da har det ikke lenger noen betydning hvor mange dager det er utbetalt tilskudd for på dette grunnlaget tidligere i treårsperioden.

Ikke dispensasjonsadgang fra tidsbegrensningen ved sykdom

Det er bare mulig å gi dispensasjon fra vilkår for å kunne få tilskudd. Det er derfor ikke adgang til å «dispensere» fra at tilskuddet til avløsning ved jordbrukerens sykdom opphører når det har blitt utbetalt for 365 dager i løpet av den siste treårsperioden. Det kan heller ikke «dispenseres» fra kravet om at det deretter må gå 26 uker uten utbetaling før tilskudd kan utbetales på nytt for avløsning knyttet til jordbrukerens sykdom.

Fant du det du lette etter?