Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 11. Avkorting ved regelverksbrot

§ 11

Dersom føretaket aktlaust eller forsettleg driv eller har drive verksemda si i strid med anna regelverk for jordbruksverksemd, kan heile eller delar av det tilskotet som tilfell føretaket avkortast.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Kommentarer til bestemmelsen

Hvis foretaket har drevet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, enten uaktsomt eller med vilje, så kan hele eller deler av tilskuddet avkortes. Avkorting innebærer at det tilskuddet søker ville fått etter de ordinære reglene blir redusert helt eller delvis som en reaksjon på kritikkverdige forhold fra foretakets side. Avkorting er altså noe annet enn å kreve tilbake feilutbetalt tilskudd.

Det er kun der søker kan bebreides for feilen i større eller mindre grad at avkorting kan skje. Hvis den som handlet i strid med regelverket var i aktsom god tro, altså ikke kan lastes for feilen, kan det ikke avkortes i tilskuddet.

Det kan ikke avkortes i tilskudd til etterlatt

Tilskudd til nærstående etterlatt etter avdød jordbruker kan ikke avkortes selv om driften har vært i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet. § 11 omtaler nemlig bare tilskudd som tilfaller foretaket. Hvis eventuelle regelbrudd var av en slik art at driften i avdødes foretak ikke kan sies å være «vanlig jordbruksproduksjon» vil imidlertid ikke vilkårene for å få tilskudd etter § 8 være oppfylt. I så fall har ikke den etterlatte rett til noe tilskudd og det vil ikke være noe tilskuddsbeløp å avkorte i.

Fant du det du lette etter?