Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/2

Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom med videre – kommentarer til regelverk

§ 12. Avkorting ved feilopplysningar

§ 12

Dersom føretaket aktlaust eller forsettleg har gjeve feil opplysningar i søknaden som har eller ville danna grunnlag for ei urettmessig utbetaling av tilskot, kan heile eller delar av det tilskotet som tilfell føretaket avkortast. Tilskotet kan også avkortast dersom føretaket ikkje følgjer fristar som kommunen, statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet har sett for å kunne utføre kontrolloppgåvene i medhald av § 10.

Kilde: Sykdomsavløsningsforskriften (lovdata.no)

Første punktum – avkorting ved feilopplysninger

Hvis det er gitt feil opplysninger i søknaden som har eller kunne ha gitt grunnlag for mer tilskudd enn foretaket har rett til, så kan tilskuddet avkortes. Å unnlate å gi opplysninger er likestilt med å gi feil opplysninger. Avkorting innebærer at det tilskuddet søker ville fått etter de ordinære reglene blir redusert helt eller delvis som en reaksjon på kritikkverdige forhold fra søkers side. Avkorting er altså noe annet enn å kreve tilbake feilutbetalt tilskudd.

Det er kun der søker kan bebreides for feilen i større eller mindre grad at avkorting kan skje. Hvis den som ga feil opplysninger var i aktsom god tro, altså ikke kan lastes for feilen, skal det ikke avkortes i tilskuddet. Søker kan aldri sies å ha vært i aktsom god tro dersom det er unnlatt å opplyse om noe av det som etterspørres i søknadsskjemaet – heller ikke i de tilfellene avløserlaget eller regnskapsfører har bistått med utfyllingen av skjemaet. Søker har alltid det formelle ansvaret for eventuelle feil slike medhjelpere måtte gjøre.

Andre punktum - avkorting ved brudd på frist i forbindelse med kontroll

Landbruksforvaltningen kan fastsette frister for når den skal ha mottatt etterspurt dokumentasjon. Dersom foretaket ikke leverer dokumentasjonen innen fristen, kan det fattes vedtak om avkorting i tilskuddet.

Fant du det du lette etter?