Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1. Formål

§ 1 

Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag skal bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet samt heve inntekten i næringen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag(Lovdata)  

Kommentarer til formål  

Hovedmålet med tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er å fremme en bærekraftig reindrift, noe som også er formålet med reindriftsloven og hovedmålsetting i Meld. St. 32. For å oppnå dette målet har reindriftsloven en rekke plikter for reindriftsutøvere, siidaer, reinbeitedistrikter, tamreinlag og reindriftsmyndigheter. Tilskuddsforskriftens ordninger skal motivere næringen og andre aktører til å overholde pliktene i reindriftsloven og oppnå de overordnede målene. Bruk av de enkelte bestemmelsene i tilskuddsforskriften bør derfor ses i sammenheng med reindriftsloven § 1. Dette gjelder for eksempel vurdering av søknader om dispensasjon. 

Siden ikrafttredelsen av reindriftsloven 2007 har de reindriftspolitiske målene blitt noe endret. Gjeldende reindriftspolitiske mål fremgår av Meld. St. 32 (2016-2017). Disse målene er blant annet: 

  • utvikling av reindriftsnæringen som rasjonell, markedsorientert næring som er bærekraftig i et landsiktig perspektiv 
  • utvikling av reindriftsnæringen som familiebasert næring, der familien kan utnytte det seg økonomiske handlingsrommet og frihet til å organisere egen drift 
  • optimalisering av produksjon med fokus på dyrevelferd og god kjøttkvalitet 
  • fokus på økologisk bærekraft og reintall. 

Videre er det et mål med tilskuddsordningene å fremme kvalitet og produktivitet, samt heve inntekten i næringen. 

Fant du det du lette etter?