Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 10. Produksjonspremie

§ 10 

Tamreinlag eller leder av siidaandel kan innvilges produksjonspremie på inntil 36 prosent av avgiftspliktig salgsinntekt eksklusiv merverdiavgift av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen/tamreinlaget det siste kalenderåret. Avgiftsfrie salgsinntekter, salg av livdyr, og frakt- og slaktekostnader inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien. Inntekter fra rein som er slaktet eller omsatt utenfor Norge regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt etter første punktum, med mindre reinen omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding. 

Det utbetales ikke produksjonspremie for avgiftpliktig salgsinntekt som overstiger 600 000 kroner per siidaandel og 1 000 000 kroner per tamreinlag. 

For tamreinlagene vil årsregnskapene danne grunnlaget for beregningen av produksjonspremien.  

Landbruksdirektoratet kan dispensere fra inntektsgrensen i andre ledd ved avvikling av en siidaandel, der hele flokken slaktes. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata)  

Første ledd: grunnlag for produksjonspremien 

Formålet med produksjonspremien er å premiere produksjon, verdiskapning og videreforedling av produkter som stammer fra reinen. Bestemmelsen stiller en rekke krav til hvilke inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien. 

Krav om at inntekter stammer fra reinsdyret 

Grunnlaget for produksjonspremien er avgiftspliktig salg av reinkjøtt og andre avgiftspliktige næringsinntekter fra selve reinsdyret. Det betyr at inntektene skal stamme fra bruk av reinskrotten, slik som for eksempel kjøtt, skinn, duodji av horn, skinn, bein mv. Andre typer inntekter, slik som turisme, utleie av kjørerein, utleie av husvære i reindriften eller inntekter fra jakt/fiske eller bærplukking i reinbeiteområder inngår ikke i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien.  

Alle medlemmers inntekter inngår i grunnlaget 

I motsetning til inntektskravet i § 3 første ledd nr. 2, blir inntekter fra rein tilhørende alle medlemmer i siidaandelen tatt med i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien. Hvis også andre medlemmer enn siidaandelsleder har hatt slike inntekter, må dette dokumenteres ved at disse medlemmers skjema Landbruk (RF-1177) legges ved søknad om tilskudd. 

Krav om at inntektene må være avgiftspliktige 

Det er kun dokumentert avgiftpliktige inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien. All omsetning av varer i Norge er i utgangspunktet avgiftspliktig, også salg på det private markedet, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1. Det finnes likevel enkelte unntak, da noen typer omsetning er avgiftsfrie, og noen er unntatt fra merverdiavgift. Hvilke inntekter det er gjort fritak for, fremgår av merverdiavgiftsloven kapittel 6. 

Produksjonspremien beregnes fra netto salgsinntekt 

Produksjonspremien beregnes fra netto salgsinntekt, det vil si reineierens oppgjørspris eksklusiv merverdiavgift. Dette ble presisert i Prop. 77 S, punkt 7.4.3 a. Det er prisen etter fradrag for slakte- og fraktkostnader som danner grunnlaget for produksjonspremien.  

NB! Kun inntektene som reineier selv har oppgitt i søknaden med vedlegg vil danne grunnlag for produksjonspremien. Statsforvalteren kan ikke supplere søknaden med opplysninger fra for eksempel slakterapporter og utbetale produksjonspremie basert på større inntekt, enn den som er oppgitt i søknaden av siidaandelsleder selv. Hvis inntekten oppgitt i næringsoppgaven er mindre enn inntekten i søknaden, skal det kun utbetales produksjonspremie for inntekter som er oppgitt i næringsoppgaven. 

Inntekten må være opparbeidet i siste kalenderår 

Perioden for beregning av produksjonspremie er «det siste kalenderåret», det vil si fra 1. januar til 31. desember 2020. På dette punktet avviker perioden fra den ordinære beregningsperioden i forskriftens § 2, som er reindriftsåret. Grunnen til det er at reineiernes skattemelding og næringsoppgave for inntekter opparbeidet i perioden 1. januar – 31. mars 2021 ikke er klare på søknadstidspunktet.   

Inntekten må være opparbeidet i siste kalenderår. Det vil si at salg av reinkjøtt må ha skjedd innen 31. desember 2020, selv om betalingen først finner sted i kalenderåret 2021.  

Sats for produksjonspremie 

Satsen for produksjonspremie er inntil 36 prosent av inntekten som er nevnt over. Vilkåret «inntil» er kommet inn i bestemmelsen for å synliggjøre at LMD i samråd med NRL kan justere de avtalte satsene for å holde forbruket innenfor bevilgningene som er gitt i reindriftsavtalen. 

Reinen må være slaktet og omsatt i Norge 

Inntekter fra rein som er slaktet og/eller omsatt utenfor Norge inngår ikke i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien. Inntekter fra slik slakt/omtsetning regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt etter forskriften. Bestemmelsen gjelder både rein som er slaktet i Norge og omsatt i utlandet, og rein som er slaktet i utlandet.  

Unntaket her er rein som omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding.

Inntektene må dokumenteres 

Den som søker om produksjonspremie må dokumentere at: 

  • inntekten er opparbeidet 
  • inntekten er innberettet til skattemyndighetene.  

Dokumentasjon på at inntekten er opparbeidet 

Vilkåret «dokumenteres» betyr at siidaandelsleder må sannsynliggjøre at salgsinntekten faktisk har funnet sted. Det som er avgjørende er at den er detaljert nok til å bevise at en handling har funnet sted, og dermed kan etterprøves. Det er statsforvalteren som avgjør om inntekten er dokumentert. 

Mange reineiere selger reinen til slakteriet etter at reinen er slaktet. Slakteriet vil da oppgi pris som de betalte til reineier, i slakterapporter som slakteriet leverer til Landbruksdirektoratet i samsvar med forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning (rapporteringsforskriften) §§ 4 og 5. Det er likevel blitt mer og mer vanlig at reineiere kun bruker slakteriet for å utføre slakteoppdraget, for så å ta reinen tilbake og selge det selv til sluttbruker (såkalte «returrein»). Andre reineiere igjen velger å både slakte og selge reinen privat. Inntektene fra slike salg dokumenteres på forskjellige måter. 

Salg av rein til slakteri 

Hvis siidaandelsleder/reineiere selger reinen til slakteri, er salget inkludert nettopris dokumentert i slakterapporter som er sendt til Landbruksdirektoratet. Det er derfor ikke nødvendig for reineier å fremskaffe noe mer dokumentasjon på slike inntekter.   

Privat salg av rein slaktet ved slakteri og privat slakt 

Hvis reineieren bruker slakteriet for å slakte reinen og så tar reinen tilbake for å selge den selv til forbruker, eller slakter reinen privat, vil statsforvalteren ikke få noen opplysninger om pris fra slakteri. I slike tilfeller skal søker fremskaffe salgsbilag/kvitteringer som blir lagt til grunn for beregning av produksjonspremie.  

Minimumskrav til kvittering/salgsbilag er at det inneholder: 

  • navn og adresse på selger og kjøper (dette gjelder ikke for bilag som tilfredsstiller krav i bokføringsforskriften) 
  • dato 
  • varens art og omfang 
  • pris med og uten merverdiavgift. 

Kvitteringer som ikke inneholder navn, dato mv. vil ikke kunne brukes som dokumentasjon på grunnlag for beregning av produksjonspremie. 

Dokumentasjon på at inntektene er innberettet 

Søker dokumenterer avgiftplikten ved å legge skjema Landbruk (RF-1177) ved søknaden. Beregninger gjøres ut fra postene 321 og 322 i skjemaet.  

I post 321 føres inntekter fra salg av slaktedyr og biprodukter til slakteri og oppkjøpere. Statsforvalteren kan kontrollere at inntektene som er oppgitt i post 321 ikke inneholder frakt- og slaktekostnader ved å sjekke inntektene i post 321 mot slakterapport. 

I post 322 skal inngå inntekter av videreforedlede produkter fra rein, samt bearbeidede biprodukter av rein, herunder duodji, som er solgt til sluttbruker.  

Hvis inntekter som vises i salgsbilag/slakterapporter ikke fremgår i skjema Landbruk, anses inntektene til å ikke være innberettet til skattemyndigheter. Slike inntekter skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for produksjonspremien.  

Andre ledd: begresning i inntekten 

Bestemmelsen inneholder begrensninger i inntekt som legges til grunn for beregning av produksjonspremie. I enkelte tilfeller kan der likevel gjøres unntak fra denne begrensningen, jf. § 10 fjerde ledd. 

Fjerde ledd: unntak fra begrensning i inntekten 

I enkelte tilfeller kan Landbruksdirektoratet dispensere fra inntektsgrensen i § 10 andre ledd. Dispensasjon kan innvilges når: 

  • siidaandelsleder avvikler sin siidaandel etter eget ønske og slakter hele flokken 
  • siidaandelsleder dør uten at hans siidaandel blir overtatt av arving eller andre, der hele flokken blir slaktet. 

Det er vilkår om at all rein tilhørende alle medlemmer i siidaandelen blir slaktet, og siidaandelen formelt blir avviklet. Det er ikke tilstrekkelig å overføre siidaandel til andre og slakte siidaandelslederens rein, men ikke de andre medlemmers rein.  

Fant du det du lette etter?