Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 12. Ektefelle-/samboertillegg

§ 12 

Der begge ektefeller/samboere utøver aktiv reindrift i samme siidaandel, kan siidaandelen innvilges et ekstra driftstilskudd på inntil 30 000 kroner. Det er ikke et vilkår at begge ektefellene/samboerne har eget merke. 

Ektefelle-/samboertillegg kan ikke innvilges dersom en av ektefellene/samboerne ved siste ligningsoppgjør hadde en personinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner. Godtgjørelse for verv i reindriftsnæringen regnes i denne sammenheng som inntekt fra reindriften. 

Det er et vilkår at begge ektefellene/samboerne eier rein i samme siidaandel. I driftsåret ekteskapet/samboerskapet er inngått, kan fylkesmannen dispensere fra dette kravet. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag(Lovdata)  

Generelt om ektefelle-/samboertillegg 

Formålet med ektefelletillegget er å legge til rette for en familiebasert næring og sikre at også kvinnene kan delta i næringen. Å legge til rette for en familiebasert reindrift er også i tråd med de politiske føringer i dag, jf. Meld. St. 32 kapittel 6. Krav om inntektsbegrensning på 200 000 kroner for hver av ektefeller/samboere sikrer at begge utøver aktiv reindrift, og ikke jobber fulltid et annet sted med reindrift som ren hobbyvirksomhet.  

For å få ektefelle-/samboertillegg må siidaandelsleder og ektefelle/samboer: 

 • utøve aktiv reindrift i samme siidaandel 
 • ikke eie rein eller være registrert i annen siidaandel 
 • ikke ha brutto inntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner i siste ligningsår. 

Første ledd: krav til utøvelse av aktiv reindrift 

Ektefeller/samboere må utøve aktiv reindrift i samme siidaandel 

Begrepet «utøve aktiv reindrift i samme siidaandel» betyr at siidaandelsleder og ektefelle/samboer må ha tilknytning til driften i den siidaandelen som søker om tilskudd. Hvis ektefellene/samboerne har felles siidaandel, er dette vilkåret automatisk oppfylt. Det kreves likevel ikke at de begge står oppført som ledere av siidaandel. Siidaandelsleder og ektefelle/samboer kan selv bestemme hvordan de skal fordele pliktene seg imellom.  

Reindriften må imidlertid utøves i «samme siidaandel». Søker kan ikke være medlem i en siidaandel, samtidig som han eller hun er engasjert som dreng i en annen siidaandel gjennom hele driftsåret. 

Ektefelle/samboer trenger ikke å ha eget merke 

Det er ikke et krav om at ektefelle/samboer har eget merke. Hvis begge har eget merke og eventuelt rein, er det likevel et krav om at begge eier rein i samme siidaandel, jf. § 12 tredje ledd. 

Andre ledd: begrensning i inntekt 

Hvis en av ektefellene/samboerne har bruttoinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner i siste ligningsår, mister siidaandelen rett på ektefelle-/samboertillegg.  

Siste ligningsår er kalenderåret som ligger to år tilbake i forhold til slutten av tilskuddsåret. For tilskuddsåret 2020/2021 vil dette være kalenderåret 2019. Vilkåret dokumenteres ved innsending av Skatteoppgjør 2019 for begge ektefeller/samboere. 

Godtgjørelse for verv i reindriftsnæringen regnes her som inntekt i reindriften.  

Verv i reindriftsnæringen kan være: 

 • medlem av Reindriftsstyret/Reindriftens Utviklingsfond 
 • medlem i Merkenemnda 
 • medlem i Klagenemda for merkesaker 
 • medlem i distriktsstyret 
 • medlem i rovviltnemd eller rådgivende kontaktutvalg for rovviltsaker i fylket/landet 
 • medlem i styret i NRL 
 • medlem i Det Faste Utvalget (konvensjonen mellom Norge og Sverige) 
 • medlem i forhandlingsutvalg/faggruppe for ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige 
 • medlem i Samerettsutvalget. 

I tilfeller hvor verv ikke faller inn under de ovennevnte vil det måtte foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

Tredje ledd: krav om å eie rein i samme siidaandel 

For å kunne få ektefelle-/samboertillegg må begge ektefellene/samboerne eie rein i samme siidaandel. Dette gjelder kun hvis begge ektefeller/samboere har rein i eget merke. Hvis siidaandelslederens ektefelle/samboer ikke har rein eller eget merke, vil kravet ikke gjelde dem. 

I driftsåret ekteskapet/samboerskapet er inngått kan statsforvalteren dispensere fra kravet. Det kreves ofte at overføring av reinmerke godkjennes av merkenemnda før reinen kan flyttes over til den andre ektefelles/samboers siidaandel. Reinen overføres dessuten vanligvis etter at driftsåret er avsluttet, altså etter 1. april. Det kan derfor være urimelig i slike situasjoner å kreve at reinen overføres samtidig som ekteskapet/samboerskapet inngås.

Fant du det du lette etter?