Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 3. Generelle vilkår for tilskudd

§ 3 

Tilskudd etter denne forskriften kan innvilges til tamreinlag eller leder av siidaandel dersom: 

  1. Tamreinlaget eller leder av siidaandel har levert melding om reindrift for tilskuddsåret, og 
  2. tamreinlaget eller leder av siidaandel har hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift det siste kalenderåret. Inntekter fra rein som er slaktet eller omsatt utenfor Norge regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt etter denne forskriften, med mindre reinen omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding, og 
  3. leder av siidaandelen ikke mottar alderspensjon etter folketrygdens regler i driftsåret søknaden gjelder. I felles siidaandel eller siidaandel som mottar ektefelle-/samboertillegg etter § 12, kan likevel eldste ektefelle eller samboer motta alderspensjon. 

Sideordnede rekrutteringsandeler kan ikke innvilges tilskudd etter denne forskriften. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata)  

Første ledd nr. 1: søker må levere melding om reindrift 

For å få tilskudd etter forskriften må søker ha levert melding om reindrift (MOR) for tilskuddsåret.  

Levering av MOR reguleres i forskrift om melding om reindrift (meldingsforskriften). For at MOR skal kunne brukes til å kontrollere siidaens reintall, tilgang og avgang av rein i siidaandelen og andre opplysninger som er relevante for behandling av søknader om tilskudd, må den være godkjent av statsforvalteren. Statsforvalteren skal godkjenne innlevert MOR med mindre den er mangelfull eller inneholder feil, jf. meldingsforskriften § 5.  

Ofte tar det noe tid å godkjenne MOR til alle siidaandeler i et distrikt. Behandling av tilskudd til siidaandeler i et distrikt starter vanligvis ikke før alle MOR er levert og godkjent. 

I enkelte tilfeller blir MOR korrigert etter fristen, jf. meldingsforskriften § 2. Slik korreksjon av MOR vil som hovedregel ikke påvirke årets tilskuddsbehandling. I tilfeller der det er foretatt offentlig kontrollert telling av rein, kan det være aktuelt å foreta omgjøring av vedtak om tilskudd for tidligere tilskuddsår på bakgrunn av telleresultatet. 

Første ledd nr. 2: krav til minsteinntekt 

Krav om avgiftspliktig inntekt 

For å få tilskudd etter forskriften må søker oppfylle krav til minsteinntekt. Med «avgiftspliktig salsginntekt» menes her inntekt fra salg/omsetning av kjøtt fra rein i siidaandelsleders eget merke som er meldt til skattemyndighetene.  

Salg/omsetning av kjøtt omfatter både salg på det private markedet og til slakterier. Avgiftsplikten vurderes etter merverdiavgiftens regler, og blir avgjort av skattemyndighetene. Uttak av rein til eget bruk regnes ikke som avgiftspliktig inntekt i denne forskriften. 

Inntekten må være opparbeidet i siste kalenderår 

Perioden for beregning av inntektskravet er «det siste kalenderåret», det vil si fra 1. januar til 31. desember 2020. På dette punktet avviker perioden fra den ordinære beregningsperioden i forskriftens § 2, som er reindriftsåret. Grunnen til det er at siidaandelslederens skattemelding og næringsoppgave for inntekter opparbeidet i perioden 1. januar – 31. mars 2021 ikke er klare på søknadstidspunktet.   

Inntekten må være opparbeidet i siste kalenderår. Det vil si at salg av reinkjøtt må ha skjedd innen 31. desember 2020, selv om betalingen først finner sted i kalenderåret 2021.  

Krav om at reinen er merket med siidaandelslederens merke 

For siidaandeler: 

I beregningsgrunnlaget for kravet til minsteinntekt inngår inntekter fra salg/omsetning av kjøtt fra rein som er merket med: 

  • siidaandelslederens eget merke 
  • siidaandelsleders barns merke når barnet er under 17 år gamle per 31. desember i siste kalenderår. 

Inntekter fra salg av kjøtt fra rein i andre siidaandelsmedlemmers merker skal ikke tas med i beregning av kravet til minsteinntekt. Det gjelder også siidaandelslederens ektefelle/samboer. 

NB! Hvis siidaandelen er overført midt i driftsåret 2020/2021, skal den som er registrert siidaandelsleder per 31. mars 2021 oppfylle kravet til minsteinntekt. Det betyr at inntekter fra salg av kjøtt fra rein i merket til den som var leder av siidaandelen før 31. mars 2021, ikke skal være med i beregningsgrunnlaget.  

Hvis ektefeller/samboere har felles siidaandel etter reindriftsloven § 13, er det nok at de samlet har en avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i egne merker på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Det er for eksempel nok at kun en av siidaandelslederne oppfyller kravet, eller at siidaandelsledernes samlede inntekter er på minst 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift.  

Andre inntekter fra reindriften, som for eksempel biprodukter av rein og duodji (skinn, horn mv), inngår ikke beregningsgrunnlaget.  

For tamreinlag: 

Alle utøvere i et tamreinlag har samme merke. For å få tilskudd til tamreinlaget, må tamreinlaget som helhet ha hatt inntekt fra salg av kjøtt fra rein i tamreinlagets merke på minst 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift.  

Krav om at reinen er slaktet og omsatt i Norge 

Det slås fast at inntekter fra rein som er slaktet og/eller omsatt utenfor Norge ikke inngår i beregningsgrunnlaget. Inntekter fra slik slakt/omtsetning regnes ikke som avgiftspliktig salgsinntekt etter forskriften. Bestemmelsen gjelder både rein som er slaktet i Norge og omsatt i utlandet, og rein som er slaktet i utlandet.  

Unntaket her er rein som omfattes av ordningen med utenlands bearbeiding. 

Første ledd nr. 3: siidaandelsleder må ikke motta alderspensjon 

Siidaandelsledere kan ikke motta tilskudd etter forskriften hvis de har mottatt alderspensjon etter folketrygdens regler i driftsåret som søknaden gjelder. Vilkåret omhandler alderspensjon i sin helhet. Det skilles ikke mellom ordinær alderspensjon og gradert alderspensjon/fleksibel pensjonsordning. AFP (avtalefestet pensjon, ytes før søker har nådd den ordinære pensjonsalderen på 67 år) likestilles med vanlig alderspensjon i forskriften.  

I felles siidaandeler er det nok at den yngste ektefellen/samboeren ikke mottar alderspensjon etter folketrygden.  

Hvis siidaandelsleder eller yngste ektefelle/samboer i en felles siidaandel fyller 67 år mellom 1. april og 31. mars i tilskuddsåret, må han eller hun gi avkall på alderspensjon for å få innvilget tilskudd etter forskriften. Dokumentasjon på at det er gitt avkall på alderspensjon for hele tilskuddsåret må legges ved søknad om tilskudd. 

Andre ledd: sideordnede rekrutteringsandeler får ikke tilskudd 

Bestemmelsen fastslår at det ikke innvilges tilskudd til sideordnede rekrutteringsandeler. En sideordnet rekrutteringsandel kan  ikke søke om eget tilskudd, og har heller ikke krav på å få slik tilskudd innvilget eller utbetalt.  

Det er likevel ikke slik at inntekter fra rein som tilhører sideordnede rekrutteringsandeler blir holdt helt utenom systemet med tilskudd til siidaandeler. Inntekter fra salg av rein eiet av medlemmer i sideordnet rekrutteringsandel skal gå inn under hovedsiidaandelens søknad om tilskudd. For eksempel, kan hovedsiidaandelen få produksjonspremie av inntekter fra rein tilhørende den sideordnede rekrutteringsandelen. 

Fant du det du lette etter?