Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 17 Administrasjon, klage og dispensasjon

§ 17 

Fylkesmannen fatter vedtak om tilskudd. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).  

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriftens bestemmelser. 

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet i henhold til denne forskriften § 6 kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).  

Kilde:Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata)  

Første ledd: statsforvalterens vedtak  

Statsforvalteren er første instans i saker om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, med unntak av to tilfeller: 

  • dispensasjon fra inntektsgrensen etter § 10 fjerde ledd 
  • dispensasjon fra andre bestemmelser i forskriften, bortsett fra søknadsfrist, jf. § 17 andre ledd.

Statsforvalterens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet. Etter forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a skal klagen fremsettes for det forvaltningsorganet som har fattet vedtaket, det vil si statsforvalteren. Statsforvalteren skal vurdere klagen først. Hvis statsforvalteren tar klagen til følge og endrer vedtak i favør av søker, stopper saken allerede der. Hvis statsforvalteren velger å opprettholde sitt vedtak, blir klagen oversendt til Landbruksdirektoratet, som treffer endelig vedtak i saken, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd.  

Andre ledd: dispensasjon fra forskriftens bestemmelser 

Hvis siidaandel eller tamreinlag ikke oppfyller vilkårene for å motta tilskudd, kan det søkes om dispensasjon etter forskriftens § 17 andre ledd.  

Dispensasjon kan bare gis i særlige tilfeller og kun for ett tilskuddsår om gangen. I sin uttalelse til dispensasjonsbestemmelsen har LMD oppstilt en rekke vilkår for å kunne innvilge dispensasjon. Dispensasjonen kan bare vurderes hvis følgende krav er oppfylt: 

  • forhold som ligger til grunn for dispensasjonen ligger utenfor siidaandelslederens kontroll, og 
  • manglende tilskudd vil vanskeliggjøre videre drift av siidaandelen, og 
  • dispensasjon ikke vil gå ut over formålet med forskriften. I det ligger at det ikke kan gis dispensasjon fra enkelte krav, for eksempel fra kravet om levering av melding om reindrift, definisjoner eller fastsatte tilskuddssatser. 

Dispensasjonsbestemmelsen praktiseres strengt, og det skal mye til før søknad om dispensasjon innvilges. Selv om det foreligger et «særlig tilfelle», kan sakens forholdet til forskriftens formål tilsi at dispensasjon ikke bør innvilges i den konkrete saken.  

De aller fleste forhold som angår siidaandelens drift, slike som siidaandelens eget reintall reintall, slakting, gjeting osv anses som hovedregel for å være innenfor siidaandelslederens kontroll. Avtalepartene har uttalt at klimatiske forhold (generelt vanskelige driftsforhold mv) i utgangspunktet ikke omfattes av dispensasjonsadgangen. Akutte uforutsette hendelser som drukning, snøskred, akutt sykdomsutbrudd og lignende anses som hovedregel å ligge utenfor siidaandelslederens kontroll, og er omfattet av bestemmelsen.  

Tredje ledd: Landbruksdirektoratets vedtak 

Denne bestemmelsen henviser til adressat for klager på vedtak fattet av Landbruksdirektoratet. Forskriften inneholder henvisning til feil paragraf, da § 6 om produksjonspremie er blitt flyttet til § 10 fra driftsåret 2019/2020. Dessuten kan vedtak med hjemmel i § 17 andre ledd også påklages til LMD. Disse vedtakene kan derfor påklages til LMD: 

  • dispensasjon fra inntektskravet i § 10 fjerde ledd 
  • dispensasjon fra forskriftens bestemmelser, jf. § 17 andre ledd, med unntak for dispensasjon fra søknadsfristen, jf. § 6 fjerde ledd. 

Når det gjelder saksbehandling av klager, vises det til punkt om § 17 første ledd. 

Om utbetaling av tilskudd 

Tilskudd utbetales av Landbruksdirektoratet til den som står oppført som leder av siidaandelen. Dersom siidanandelsleder(e) i etterkant av søknaden kommer med et annet kontonummer, og eventuelt innvilget tilskudd ikke allerede er utbetalt, kan tilskuddet utbetales til dette nye kontonummeret. Alle privatrettslige avtaler siidaandelsleder(e) inngår om fordeling av tilskuddet er forvaltningen uvedkommende. 

Selv om produksjonspremien kan beregnes av inntekter fra alle reineiere i siidaandelen, blir hele tilskuddet inkludert produksjonspremie utbetalt til leder av siidaandel. Etter utbetalingen kan siidaandelsleder fordele tilskuddet på andre medlemmer i siidaandelen. 

I felles siidaandeler kan siidaandelsledere velge hvem tilskuddet skal utbetales til. Tilskuddet skal som hovedregel utbetales til det kontonummeret som er oppgitt på søknadsskjemaet. Det er ikke anledning til å dele opp tilskuddet for utbetaling til flere konti, for eksempel ved separasjon/skilsmisse mellom siidaandelsledere som har skjedd i tilskuddsåret. 

Risikobasert kontroll med utbetalinger 

Hvert år foretar Landbruksdirektoratet foreta en risikovurdering av utbetalinger av tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. De siidaandelene som blir ansett for å utgjøre høyere risiko enn gjennomsnittet, tas ut til kontroll. Kontrollen kan medføre at tilskuddet til siidaandeler som er tatt ut til kontroll, blir utbetalt senere enn vanlig.

Fant du det du lette etter?