Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 6. Krav til søknaden

§ 6 

Tamreinlag eller leder av siidaandel skal sende søknad om tilskudd på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknaden skal sendes til fylkesmannen i det reinbeiteområdet siidaandelen eller tamreinlaget tilhører. 

Søker må legge ved den dokumentasjonen som fremgår av søknadsskjemaet. Søker er ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden. 

Søknad om tilskudd med vedlegg må være levert innen 31. mai. 

I særlige tilfeller kan fylkesmannen dispensere fra søknadsfristen. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag(Lovdata)  

Første ledd: søknad sendes på særskilt skjema 

Søknad om tilskudd etter forskriften skal sendes på skjema som er fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknaden kan leveres enten elektronisk via Altinn, eller på papir til statsforvalteren i det reinbeiteområdet der siidaandelen/tamreinlaget driver sin reindrift. For alle tamreinlag vil dette være Statsforvalteren i Trøndelag. 

Det er bare mulig å levere søknad om tilskudd elektronisk hvis melding om reindrift for tilskuddsåret er levert elektronisk. Tallene fra elektronisk levert melding om reindrift blir automatisk overført til malen for behandling av elektronisk søknad om tilskudd.  

Er melding om reindrift levert på papir, må søker bruke papirskjema.   

I felles siidaandeler som ledes av ektefeller/samboere sammen kreves det at begge ledere har skrevet under på søknaden, eventuelt den ene lederen underskriver etter fullmakt fra den andre lederen. Hvordan dette gjøres, er forklart i Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – søkerveiledning.  

Andre ledd: krav til dokumentasjon 

I denne bestemmelsen stilles det krav til dokumentasjon. Hvilken dokumentasjon som skal legges ved, fremgår i seksjonen «Vedlegg» i søknadsskjemaet. Dokumentasjonen kan være forskjellig avhengig av hvilke tilskudd det søkes om. For eksempel, vil det være påkrevet med ekstra dokumentasjon hvis det søkes om særskilt driftstilskudd til kvinner eller ektefelle-/samboertillegg. 

Det er søker selv som er ansvarlig for å legge ved/levere inn all nødvendig dokumentasjon sammen med søknaden. Manglende levering av dokumentasjon etter fristen 31. mai kan føre til at søknaden ikke vil bli behandlet, eller at søker får mindre i tilskudd enn det han eller hun kunne ha krav på, hvis all dokumentasjon var lagt ved. 

For eksempel, må inntekt fra privat slakt dokumenteres med salgsbilag, da opplysninger om privat slakt ikke fremgår av slakterapporter fra slakteriene. Hvis søker ikke legger frem slik dokumentasjon, vil det ikke bli gitt produksjonspremie etter forskriftens § 10 for reinen slaktet privat. 

Tredje ledd - søknadsfrist 

Søknadsfristen for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag er 31. mai.  

Tredje ledd krever at en fullstendig søknad er levert innen fristen. Hvis søknaden er levert etter fristen, uten at det er gitt dispensasjon etter § 6 fjerde ledd, vil ikke søknaden bli behandlet.  

Søknad med vedlegg må være levert innen fristen 

Det kreves at søknaden er levert innen fristen. Hvis søknaden leveres elektronisk, må den være sendt i Altinn innen 23:59 den 31. mai 2021. Hvis søknaden leveres på papir, må den være poststemplet senest 31. mai 2021 for å anses som levert innen fristen. 

Søknaden må være fullstendig  

Søknaden anses for å være fullstendig når alle nødvendige vedlegg som er nevnt i søknadsskjemaet er lagt ved søknaden. Hvis det ikke er mulig å legge ved alle vedleggene elektronisk ved søknaden, må søker sende disse vedleggende til statsforvalter per post. Vedleggene skal være poststemplet innen fristen. 

Hvis søker sender inn manglende vedlegg etter fristen 31. mai 2021, vil ikke de ettersendte vedleggene legges til grunn ved behandlingen av søknaden. Slike bilag skal avvises, og det skal fremkomme i statsforvalterens vedtak at vedleggene er avvist. Dette kan resultere i at søker får avslag på tilskudd (for eksempel, der det mangler dokumentasjon på oppfyllelse av minsteinntekt) eller få mindre i tilskudd enn det som er søkt om (for eksempel, der det ikke er dokumentert at en kvinnelig siidaandelsleder har reindrift som hovednæring.  

Fjerde ledd – dispensasjon fra søknadsfristen 

Hvis siidaandelen/tamreinlaget av enkelte grunner ikke kan sende søknad eller fremskaffe nødvendige vedlegg innen søknadsfristen, kan statsforvalteren gi søker dispensasjon fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon fra søknadsfristen må sendest før søknadsfristen er utløpt.  

Slik dispensasjon skal kun gis ved «særlige tilfeller». Det betyr at situasjonen som ligger til grunn for søknad om dispensasjon skal skille seg markant fra det normale og ligge utenfor siidaandelsleders kontroll. Eksemplene her kan være dødsfall, akutt sykdom og lignende. Også situasjoner der søker ikke rekker å bli ferdig med næringsoppgaven innen fristen, kan det være aktuelt å gi dispensasjon. I slike tilfeller bør det foreligge vedtak fra skattemyndighetene om utsettelse av frist for å levere næringsoppgave, da denne fristen er den samme som fristen for søknad om tilskudd etter forskriften.   

Statsforvalteren sender kopi av dispensasjonsvedtak til Landbruksdirektoratet for orientering.  

Fant du det du lette etter?