Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 4. Særskilt om reintall

§ 4 

Det er et vilkår for å motta tilskudd at siidaens reintall per 31. mars i tilskuddsåret er i samsvar med øvre reintall fastsatt i godkjente bruksregler. 

Hvis reintallet i siidaen overskrider fastsatt øvre reintall, kan leder av siidaandelen likevel få tilskudd dersom: 

 1. Siidaen har utarbeidet en reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til denne, eller 
 2. Reindriftsstyret har vedtatt forholdsmessig reduksjon av reintall etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller 
 3. fylkesmannen har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 femte ledd med tilhørende forskrift, og siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller 
 4. siidaandelene i distriktet har inngått avtale om fordeling av reintall i henhold til reindriftsloven § 60 sjette ledd, og siidaandelens reintall er i henhold til denne avtalen, eller 
 5. distriktet har fastsatt øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 fjerde ledd der summen av siidaandelenes reintall ikke overskrider siidaens fastsatte øvre reintall, og siidaandelens reintall er i henhold til dette, eller 
 6. siidaandelen ikke omfattes av bokstavene a-e, og ikke har økt sitt reintall fra det reintall som siidaandelen hadde i året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata)  

Første ledd - hovedregel 

Hovedregelen er at siidaandeler bare kan innvilges tilskudd når reintallet i siidaen/distriktet er i samsvar med eller under øvre reintall fastsatt i godkjente bruksregler pr. 31. mars i tilskuddsåret. Hvis reintallet i siidaen/distriktet er i samsvar med øvre reintall i bruksreglene, er utgangspunktet at alle siidaandeler får tilskudd, så lenge de oppfyller de andre vilkårene for tilskudd. 

Det totale reintallet i siidaen/distriktet per 31. mars i tilskuddsåret er summen av  godkjente meldinger om reindrift fra samtlige siidaandeler i siidaen/distriktet. Hvis meldinger fra enkelte siidaandelene i siidaen/distriktet ikke er levert eller godkjent, kan hovedregelen ikke brukes. I slike tilfeller er utgangspunktet at siidaandelene må oppfylle vilkår i unntakene i § 4 bokstavene a til f for å kunne få tilskudd.  

Unntak fra å få innvilget tilskudd dersom hovedregelen er oppfylt, er siidaandeler som har fått pålegg fra Reindriftsstyret om forholdsmessig reduksjon av reintall. Selv om siidaens/distriktets reintall er i samsvar med øvre reintall i godkjente bruksregler, vil siidaandelen som ikke oppfyller sitt pålegg om forholdsmessig reduksjon i tilskuddsåret få redusert tilskudd eller avslag på søknad om tilskudd. Dette fremkommer i LMD sin uttalelse av 23. januar 2015.  

Andre ledd - unntak 

Hvis reintallet i siidaen/distriktet overskrider fastsatt reintall, kan siidaandelen likevel få tilskudd dersom ett av unntakene i bokstav a til f er oppfylt.  

Bokstav a – reduksjonsplan

For at siidaandelen skal få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt: 

 • Det må foreligge en godkjent reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd per 31. mars i tilskuddsåret. 
 • Siidaandelens reintall per 31. mars i tilskuddsåret må være i samsvar med reintall fastsatt for siidaandelen i reduksjonsplanen. 

Reduksjonsplanen må være godkjent av statsforvalteren på tidspunktet for søknad om tilskudd. For å kunne bli godkjent, må reduksjonsplanen oppfylle følgende krav: 

 • Planen skal inneholde fordeling av reintall per siidaandel for hvert reduksjonsår. 
 • Sluttallet i reduksjonsplanen skal være i samsvar med øvre reintall i godkjente bruksregler. 
 • Alle siidaandelsledere i siidaen/distriktet må være enige i reduksjonsplanen. Dette kan dokumenteres enten ved at alle siidaandelsledere underskriver planen, eller ved at protokollen fra årsmøtet viser at alle siidaandelsledere stemte for planen. Det er ikke anledning å lage reduksjonsplan ved flertallsvedtak. Dette er fastsatt i Hålogaland lagmannsretts dom av 4. april 2019 (sak 18-098926ASD-HALO). 

Reduksjonen må være påbegynt i tilskuddsåret. Det betyr at for søknader om tilskudd for driftsåret 2020/2021 må første trinn av reduksjon fullføres 31. mars 2021. Hvis reduksjonsplanen først løper fra 1. april 2021, kan ikke unntaket i bokstav a brukes. 

Bestemmelsen kan bare brukes i den perioden reduksjonsplanen gjelder. Etter at reduksjonen er ferdig, kan ikke sluttallet i reduksjonsplanen brukes for å vurdere siidaandelen etter unntaket i bokstav a. I slike situasjoner skal siidaandelen vurderes etter bokstav f.  

Reduksjonsplanen skal være sendt til statsforvalteren innen søknadsfristen for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, som er 31. mai, jf. § 6.  

Bokstav b – pålegg om forholdsmessig reduksjon

For at siidaandelen skal få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt: 

 • Siidaandelen må ha fått pålegg fra Reindriftsstyret etter reindriftsloven § 60 tredje ledd om forholdsmessig reduksjon. 
 • Siidaandelens reintall per 31. mars i tilskuddsåret må være i samsvar med tallet som er fastsatt for siidaandelen i pålegg om forholdsmessig reduksjon.  

Bestemmelsen kan bare legges til grunn i perioden som pålegget gjelder. Etter at pålegg om forholdsmessig reduksjon er oppfylt, vil siidaandelen ikke kunne vurderes etter unntaket i bokstav b. I slike situasjoner skal siidaandelen vurderes etter bokstav f. 

Bokstav c – vedtak om reintall per siidaandel

For at siidaandelen skal få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt: 

 • Siidaandelen må ha fått vedtak fra statsforvalteren etter reindriftsloven § 60 femte ledd om fastsettelse av reintall for siidaandelen. 
 • Siidaandelens reintall per 31. mars i tilskuddsåret må være i samsvar med tallet fastsatt for siidaandelen i statsforvalterens vedtak.  

Vedtak om reintall på siidaandelsnivå etter reinl. § 60 femte ledd er tidsbegrenset og kan maksimalt gjelde for fem år, jf. forskrift om fastsettelse av øvre reintall per siidaandel § 1. Statsforvalteren skal i vedtak om fastsettelse av reintall oppgi hvilken periode reintallet gjelder for.  

Bestemmelsen kan bare brukes i perioden som vedtaket gjelder. Etter at perioden i vedtaket er utløpt, vil siidaandelen ikke kunne vurderes etter unntaket i bokstav c. I slike situasjoner skal siidaandelen vurderes etter bokstav f. 

Bokstav d – intern avtale om fordeling av reintall 

For at siidaandelen skal få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt: 

 • Siidaandelen må ha fått vedtak fra statsforvalteren etter reindriftsloven § 60 femte ledd om fastsettelse av reintall for siidaandelen. 
 • Siidaandelen må ha inngått avtale med en eller flere andre siidaandeler i siidaen/distriktet om annen fordeling av reintall enn i statsforvalterens vedtak. 
 • Summen av reintall for siidaandelene i avtalen må være den samme som summen av siidaandelenes reintall i statsforvalteerens vedtak om fastsettelse av reintall. 
 • Siidaandelens reintall per 31. mars i tilskuddsåret må være i samsvar med tallet fastsatt i avtalen for siidaandelen. 

Hvis to eller flere siidaandeler inngår en forpliktende avtale om fordeling av reintall etter § 60 sjette ledd der en siidaandel kan øke reintallet mens den/de andre reduserer sitt reintall, kan ikke siidaandelen som øker reintallet i samsvar med avtalen sies å bidra til økning av siidaens reintall. Siidaandelen er derfor berettiget tilskudd.  

Forpliktende avtale om fordeling av reintall må være sendt til statsforvalteren innen søknadsfristen for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, som er 31. mai, jf. § 6.  

Den forpliktende avtalen om fordeling av reintall gjelder like lenge som statsforvalterens vedtak om fastsettelse av reintall etter reindriftsloven § 60 femte ledd. Når perioden i statsforvalterens vedtak er utløpt, vil ikke avtalen ha betydning for tilskuddsbehandlingen. Siidaandelen vil da måtte vurderes etter bokstav f. 

Bokstav e – fastsatt reintall per siidaandel i bruksreglene 

For at siidaandelen skal kunne få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt: 

 • Siidaen/distriktet må ha fastsatt øvre reintall per siidaandel i godkjente bruksregler etter reindriftsloven § 60 fjerde ledd. Dette kan gjøres ved å innføre et likt øvre «tak» for alle siidaandeler, eller ved å inngå avtale om at siidaandelene får fastsatt ulike reintall per siidaandel (differensiert reintall).. 
 • Summen av reintall fastsatt per siidaandel må ikke overstige det totale øvre reintallet for siidaen/distriktet i bruksreglene. 
 • Siidaandelens reintall per 31. mars i tilskuddsåret må være i samsvar med reintallet fastsatt for siidaandelen i bruksreglene. 

Bestemmelsen ble endret fra og med 1. juli 2020. Det ble presisert at reintall fastsatt per siidaandel i sum ikke må overstige øvre reintall i distriktets bruksregler. Endringen ble gjort for å hindre at distrikter der summen av reintall fastsatt per siidaandel overstiger distriktets øvre reintall, får permanent «fritak» fra hovedregelen i § 4 første ledd.  

Bestemmelsen omfatter to typer tilfeller:  

 • Fastsettelse av likt reintall (øvre «tak») for alle siidaandeler i distriktet. Distriktsstyret kan fastsette slik «tak» ved flertallsvedtak.  
 • Fastsettelse av differensiert reintall. Dette gjøres ved at alle siidaandelsledere blir enige om fordelingen, jf. Hålogaland lagmannsretts dom av 4. april 2019 (sak 18-098926ASD-HALO). 

Reindriftsloven § 60 fjerde ledd er ikke en bestemmelse om reduksjon av reintall, men om fastsettelse av bestemt reintall per siidaandel. Dette reintallet gjelder helt til det blir fastsatt et nytt reintall for siidaandelen i bruksreglene, eller distriktsstyret bestemmer at det ikke lenger skal være fastsatt reintall per siidaandel.  

Bokstav f – andre tilfeller 

For at siidaandelen skal få tilskudd etter dette unntaket må følgende være oppfylt: 

 • Siidaandelen må ikke være omfattet av prosesser nevnt i bokstavene a til e. 
 • Siidaandelen må ikke ha økt sitt reintall fra det reintall som siidaandelen hadde i året før siidaen overskred det fastsatte øvre reintall. 

Vilkår om å ikke være omfattet av bokstavene a til e 

For å kunne omfattes av unntaket, må siidaandelen ikke: 

 • være omfattet av reduksjonsplan etter reinl. § 60 tredje ledd 
 • ha gjeldende pålegg om forholdsmessig reduksjon etter reinl. § 60 tredje ledd 
 • ha fått fastsatt reintall per siidaandel etter reinl. § 60 fjerde eller femte ledd. 

Unntaket gjelder både siidaandeler som ikke har hatt reduksjonsprosess tidligere, og siidaandeler som har hatt en reduksjonsprosess og er ferdig med denne. 

Vilkår om å ikke ha økt sitt reintall fra det siste året reintallet i siidaen var i tråd med øvre reintall i godkjenge bruksregler  

For å kunne vurdere dette vilkåret, må statsforvalteren finne ut hvilket driftsår siidaen/distriktet sist hadde et reintall i samsvar med øvre reintall i bruksreglene. Dette kan være flere år tilbake i forhold til tilskuddsåret. Siidaandelens reintall i driftsåret da siidaen/distriktet sist hadde et lovlig reintall sammenlignes så med siidaandelens reintall per 31. mars i godkjent melding om reindrift for tilskuddsåret.  

Enkelte siidaer/distrikter har aldri lyktes med å redusere sitt reintall ned til øvre reintall i godkjente bruksregler, til tross for reduksjonsprosess. Her gis eksempler på hvordan reintallet vurderes i forskjellige typer saker. 

Tilfeller der siidaens/distriktets reintall har vært innenfor øvre reintall tidligere 

I slike tilfeller skal reintallet som siidaandelen hadde det siste året siidaens/distriktets reintall var i samsvar med øvre reintall i bruksreglene, som skal legges til grunn for vurderingen om siidaandelen oppfyller unntaksbestemmelsen. Det betyr at siidaandelen vil måtte forholde seg til sitt reintall for flere år tilbake, hvis siidaen/distriktet har hatt for høyt reintall i flere år.  

For eksempel: 

Eksemplelet gjelder ved fastsatt øvre reintall på 3 500.  

Driftsår 

Distriktets reintall 

Siidaandelens reintall 

2016/2017 

3480 

350 

2017/2018 

3650 

370 

2018/2019 

3720 

380 

2019/2020 

3710 

380 

2020/2021 

3700 

380 

 

I eksempelet over var driftsåret 2016/2017 siste gang distriktets reintall var innenfor øvre reintall i bruksreglene. Selv om siidaandelen har holdt seg på det samme reintallet de tre siste årene, må siidaandelen redusere ned til reintallet fra 2016/2017 (350 rein) for å få tilskudd.  

Tilfeller der siidaens/distriktets reintall aldri har vært innenfor øvre reintall 

I slike tilfeller har det typisk vært prosess med forholdsmessig reduksjon, der noen siidaandeler ikke reduserte reintallet innen fristen. Når disse siidaandelene endelig har redusert sitt reintall året etter, har andre siidaandeler økt reintallet. På denne måten kom siidaen/distriktet aldri ned til sitt øvre reintall i bruksreglene. 

I slike tilfeller finnes det ikke noe reintall for siidaandelen å forholde seg til, da distriktets reintall aldri har vært innenfor øvre reintall. Det kan likevel virke urimelig at siidaandeler som ikke har økt sitt reintall etter de oppfylte sitt vedtak om forholdsmessig reduksjon, skal få avslag på søknad om tilskudd.  

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har vurdert om siidaandeler i slike tilfeller omfattes av likelydende bestemmelse i forskrift om fastsettelse av reintall per siidaandel § 1, jf. brev av 18. januar 2017: «Siidaens fastsatte øvre reintall skal legges til grunn for fastsetting av reintall på siidaandelsnivå, selv om siidaen i praksis aldri var nede på dette. Det må tas utgangspunkt i reintallet siidaandelen hadde på det tidspunktet da siidaandelen oppfylte sitt vedtak om forholdsmessig reduksjon».  

Landbruksdirektoratet mener at LMD sin uttalelse også har relevans for tilskuddsforskriften § 4 andre ledd bokstav f. For å belønne siidaandeler som ikke har økt sitt reintall etter de oppfylte pålegg om forholdsmessig reduksjon, tar man utgangspunkt i reintallet siidaandelen hadde på tidspunktet da siidaandelen oppfylte sitt pålegg.  

For eksempel: 

Siidaandel A ble ferdig med forholdsmessig reduksjon 31. mars 2017 (driftsåret 2016/2017) og hadde reintall på 350 rein. Etter dette har reintallene vært: 

Driftsår 

Reintall 

2016/2017 

350 

2017/2018 

348 

2018/2019 

320 

2019/2020 

350 

Her har siidaandelen ikke økt sitt reintall fra det året siidaandelen oppfylte sitt pålegg om forholdsmessig reduksjon (2016/2017). Siidaandelen får tilskudd så lenge alle andre krav for tilskudd er oppfylt. 

Fant du det du lette etter?