Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 13. Opplysningsplikt og kontroll

§ 13 

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen. 

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan reindriftsmyndighetene kreve revidert regnskap over utgiftene. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag(Lovdata)  

Første ledd: mottakere av tilskudd har opplysningsplikt 

Etter § 13 første ledd har de som mottar tilskudd etter forskriften opplysningsplikt overfor reindriftsmyndighetene.  

Bestemmelsen skal forstås slik at reindriftsmyndighetene (statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og LMD) bare kan kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen og den generelle forvaltningen av ordningen med tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Som oftest vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å fatte selve vedtaket om tilskudd og dokumentasjon som muliggjør effektiv kontroll av om tilskuddet er i overensstemmelse med forskriftens målsettinger. 

Det er ikke adgang å fremtvinge oppfyllelse av opplysningsplikten. Hvis reindriftsmyndighetene velger å kreve opplysninger etter § 13 første ledd, må saksbehandler oppgi forvaltningsloven § 14 som hjemmel for kravet.  

Den som får pålegget har da adgang til å klage på pålegget hvis vedkommende mener at det ikke finnes en lovlig adgang til å gi opplysningene til Landbruksdirektoratet. Klagen kan fremsettes skriftlig eller muntlig, og innen tre dager fra pålegget er mottatt. Reindriftsmyndighetene må informere søker om klageadgangen når de gir pålegg om å gi opplysninger. 

Andre ledd: reindriftsmyndighetene fører tilsyn med utbetalinger av tilskudd 

Etter § 13 andre ledd har reindriftsmyndighetene adgang til å føre tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige. Slik oppgave har myndighetene etter § 15 andre ledd i Reglement for økonomistyring i staten.  

Tilsynet innebærer at reindriftsmyndighetene får adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som har sammenheng med tilskuddsutbetalingen, samt revidert regnskap for slakterier som er pålagt revisjonsplikt. Før slike kontroller må myndighetene fatte pålegg og opplyse om hjemmelen og klageadgangen, slik det er omtalt i punkt om § 13 første ledd. 

Fant du det du lette etter?