Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 11. Kalveslaktetilskudd

§ 11 

Tamreinlag eller leder av siidaandel kan innvilges kalveslaktetilskuddet på inntil 500 kroner per kalv som er slaktet og innrapportert i henhold til gjeldende regelverk. Det innvilges kun tilskudd for kalver som er klassifisert ved optisk lengdemåling. 

Tilskuddet kan innvilges for kalver slaktet i perioden 15. august-31. mars. 

Kalveslaktetilskuddet kan også innvilges for kasserte kalver og kalver som tapes som følge av radioaktivitetstiltak. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata) 

Første ledd: vilkår for kalveslaktetilskudd 

Etter § 11 kan det gis kalveslaktetilskudd for inntil 500 kroner per kalv. Formålet med kalveslaktetilskuddet er å stimulere til at en større del av kjøttproduksjonen foregår på kalv, noe som er ressursøkonomisk gunstig. Uttak av kalv reduserer presset på vinterbeitene tap av dyr i løpet av vinteren. Økt uttak av kalv bidrar også til økt produktivitet, fordi tilveksten på kalv er større enn tilveksten på større dyr. 

Kalven må være slaktet av godkjent slakteri og innrapportert 

Kalveslaktetilskudd gis bare for kalver som er slaktet av godkjent slakteri og innrapportert til Landbruksdirektoratet. Liste over godkjente reinslakterier finnes på Mattilsynets nettsider.  

Slakteriene må oppfylle krav til rapportering i rapporteringsforskriften §§ 4 og 5. Hvis kalvene som er slaktet ikke er innrapportert til Landbruksdirektoratet på søknadstidspunktet, vil det ikke bli gitt tilskudd for disse kalvene.  

Kalveslakttilskuddet innvilges ikke ved privat slakt, da slike kalver verken rapporteres eller klassifiseres i henhold til rapporteringsforskriftens krav.  

Kalven må være klassifisert ved optisk lengdemåling 

Tilskuddet innvilges kun når både slakting og klassifisering er utført ved slakteri som har tatt i bruk det nye systemet med optisk lengdemåling av reinslakt. Fra høsten 2020 har alle godkjente reinslakterier tatt i bruk optisk lengdemåling av reinslakt. Hvis kalven ikke er optisk lengdemålt, vil det ikke bli gitt tilskudd for kalven.  

Det gis tilskudd for antall kalver oppgitt i søknaden 

NB! Det er kun kalver som siidaandelsleder har oppført i søknaden med vedlegg, som danner grunnlaget for kalveslaktetilskudd. Det er gis ikke tilskudd til større antall kalver enn det som er angitt i søknaden, for eksempel på bakgrunn av opplysninger fra slakterapporter. Grunnen til dette er at det er siidaandelsleder som har ansvaret for å oppgi korrekte opplysninger i søknaden om tilskudd. 

Andre ledd: periode for tilskuddsberegning 

Kalveslaktetilskuddet innvilges til søker for perioden mellom 15. august og 31. mars. Denne perioden samsvarer med slaktesesongen hos de fleste reinslakterier.  

Tredje ledd: tilskudd til kasserte og tapte kalver 

Enkelte ganger er kalven i så dårlig forfatning ved slakt, at den blir kassert – det vil si at reineier ikke får noe pris fra slakteriet for kalven. Det gis kalveslaktetilskudd også for slike kalver, fordi tilskuddet stimulerer reineiere å slakte ut dårlige kalver i stedet for å beholde dem gjennom vinteren, slik at presset på beitene økes. 

Kalveslakttilskuddet gis også ved tap av dyr ved måling av radioaktivitet etter forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet. Tap av rein etter denne ordningen må godkjennes av statsforvalteren. Tap av rein ved måling av radioaktivitet er mest aktuelt i de sørsamiske områdene og for tamreinlagene.  

Fant du det du lette etter?