Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 5. Utmåling av tilskudd

§ 5 

Dersom siidaandelene har fått fastsatt et øvre reintall, og siidaandelen ikke oppfyller vilkårene om reintall i § 4 andre ledd bokstavene a-e, kan leder av siidaandelen likevel få tilskudd etter følgende beregning: 

 1. ved overskridelser mellom 1 og 10 rein, reduseres tilskuddet med 1000 kroner per rein som overskrider siidaandelens fastsatte reintall, 
 2. ved overskridelser mellom 11 og 20 rein, reduseres tilskuddet med 2000 kroner per rein som overskrider siidaandelens fastsatte reintall, 
 3. ved overskridelser mellom 21 og 30 rein reduseres tilskuddet med 3000 kroner per rein som overskrider siidaandelens fastsatte reintall. 

Dersom siidaandelene ikke har fått fastsatt et øvre reintall, og siidaandelen har økt sitt reintall i strid med § 4 andre ledd bokstav f kan leder av siidaandelen likevel få tilskudd etter følgende beregning: 

 1. ved økning mellom 1 og 10 rein, reduseres tilskuddet med 1000 kroner per rein som overskrider det reintall siidaandelen hadde året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall, 
 2. ved økning mellom 11 og 20 rein, reduseres tilskuddet med 2000 kroner per rein som overskrider det reintall siidaandelen hadde året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall 
 3. ved økning mellom 21 og 30 rein reduseres tilskuddet med 3000 kroner per rein som overskrider det reintall siidaandelen hadde året før siidaen overskred fastsatt øvre reintall. 

Ved overskridelser eller økning av reintallet på mer enn 30 rein kan det ikke innvilges tilskudd. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata)  

Generelt om utmåling 

Selv om siidaandel har økt sitt reintall i strid med tilskuddsforskriften § 4, betyr det ikke at siidaandelen alltid vil få avslag på hele tilskuddet. Ved mindre økning av reintall kan siidaandelen få innvilget redusert tilskudd. Hvor mye som reduseres avhenger av hvor stor økningen er.  

Reduksjonen beregnes med et fast beløp per rein som overskrider enten siidaandelens fastsatte reintall (hvis siidaandelen omfattes av unntakene i § 4 andre ledd bokstavene a-e) eller reintallet siidaandelen hadde året før siidaen/distriktet overskred fastsatt øvre reintall (hvis siidaandelen omfattes av unntaket i § 4 andre ledd bokstav f). 

Første ledd – for unntakene i § 4 andre ledd bokstav a-e 

Utmåling av tilskudd etter første ledd gjelder siidaandeler som har økt sitt fastsatte reintall i strid med § 4 andre ledd bokstavene a til e, det vil si: 

 • reduksjonsplan etter reinl. § 60 tredje ledd 
 • pålegg om forholdsmessig reduksjon etter reinl. § 60 tredje ledd 
 • fastsatt reintall per siidaandel etter reinl. § 60 femte ledd 
 • avtale mellom siidaandelene i siidaer der det er fastsatt reintall per siidaandel etter reinl. § 60 sjette ledd 
 • fastsatt reintall per siidaandel etter reinl. § 60 fjerde ledd. 

Utmålingen gjøres ved å sammenligne siidaandelens reintall per 31. mars i tilskuddsåret med det tallet som er fastsatt for siidaandelen for tilskuddsåret etter reinl. § 60 tredje, fjerde, femte eller sjette ledd.  

Utmålingen følger den kategorien som siidaandelen kommer under, og regnes fra den første reinen over det reintallet som er fastsatt for siidaandelen. For eksempel: 

 • Siidaandel A har fått fastsatt reintall per 31. mars 2021 på 400 rein. Siidaandelen har i følge MOR 403 rein per 31. mars 2021. Reduksjonen utgjør: 3 rein x 1 000 kroner = 3000 kroner. 
 • Siidaandel B har fått fastsatt reintall per 31. mars 2021 på 500 rein. Siidaandelen har i følge MOR 512 rein per 31. mars 2021. Reduksjonen utgjør: 12 rein x 2 000 kroner = 24 000 kroner. 
 • Siidaandel C har fått fastsatt reintall per 31. mars 2021 på 600 rein. Siidaandelen har i følge MOR 624 rein per 31. mars 2021. Reduksjonen utgjør: 24 rein x 3 000 kroner = 72 000 kroner. 

NB! Reduksjonen må aldri overstige det totale tilskuddsbeløpet som siidaandelen kunne ha fått. Det er derfor ikke anledning til å redusere tilskuddet slik at siidaandelen går «i minus». Hvis reduksjonen etter § 5 er større enn tilskuddsbeløpet, blir utbetalingen satt til 0 (null) kroner. For eksempel: 

Siidaandel A har søkt om tilskudd på 60 000 kroner. Siidaandelen overskrider lovlig reintall med 22 rein, slik at reduksjon utgjør: 22 rein x 3 000 kroner: 66 000 kroner. Siidaandelen får 0 kroner i tilskudd, selv om reduksjonen er større enn tilskuddet som det er søkt om. 

Andre ledd – for unntaket i § 4 andre ledd bokstav f 

Utmåling av tilskudd etter andre ledd gjelder siidaandeler som ikke har fått fastsatt reintall per siidaandel, og som omfattes av § 4 andre ledd bokstav f. I punkt 4 er det forklart hvilket reintall som legges til grunn for vurderingen om siidaandelen har økt sitt reintall.  

Reduksjonen kan foretas slik: 

Eksempelet gjelder ved fastsatt øvre reintall på 3 500.  

Driftsår 

Distriktets reintall 

Siidaandelens reintall 

2016/2017 

3480 

350 

2017/2018 

3650 

370 

2018/2019 

3720 

380 

2019/2020 

3710 

380 

2020/2021 

3700 

361 

Siidaandelen hadde 350 rein i driftsåret da distriktets reintall sist var i samsvar med øvre reintall i bruksreglene (2016/2017). Siidaandelens reintall per 31. mars 2021 er 361 rein = 11 flere rein enn i 2016/2017. Reduksjonen utgjør: 11 rein x 2000 kroner = 22 000 kroner.  

Tredje ledd – ingen tilskudd ved økning over 30 rein 

Etter tredje ledd kan det ikke innvilges tilskudd hvis siidaandelen har økt sitt reintall med mer enn 30 rein (dvs. 31 rein eller flere). Det vil si at ved overskridelse av reintall med over 30 rein uavhengig av grunn og situasjon, vil statsforvalteren avslå søknad om tilskudd med hjemmel i § 5 tredje ledd.

Fant du det du lette etter?