Til hovedinnhold

Rundskriv 2020/40 UTGÅTT

Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag – kommentarer til regelverk

§ 9. Etableringstilskudd

§ 9 

Person som får overdratt siidaandel til seg før han eller hun har fylt 35 år, kan innvilges et etableringstilskudd på inntil 80 000 kroner det første året etter overdragelsen, og inntil 65 000 kroner per år de to neste årene etter overdragelsen. Hvis siidaandelen blir overdratt til ektefeller eller samboere i fellesskap, kan likevel eldste ektefelle eller samboer være over 35 år på tidspunktet for overdragelsen. 

Den som søker om etableringstilskudd er fritatt fra inntektskravet i § 3 nr. 2.  

Kilde: Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag (Lovdata)  

Første ledd: vilkår for etableringstilskudd 

Formålet med etableringstilskudd er smidige generasjonsoverganger ved at flere siidaandeler blir ovedratt til personer under 35 år som ønsker å etablere seg med egen siidaandel. 

For å få etableringstilskudd, må siidaandelsleder: 

  • ha overtatt siidaandel for tre år siden eller senere 
  • ha vært under 35 år på tidspunktet for overdragelsen. 

Vilkår om at siidaandel må være overdratt 

Tilskuddet innvilges kun til siidaandelsledere som får overdratt siidaandel til seg. Etableringstilskudd innvilges derfor ikke til dem som får etablert en siidaandel etter reindriftsloven § 11.  

Overdragelse av siidaandel kan skje blant annet ved salg, arv, gave mv, og reguleres av reindriftsloven § 15. Da det er statsforvalteren som godkjenner overdragelse av siidaandel, er det ikke nødvendig for søker å sende dokumentasjon på overdragelse. 

Tidspunktet for overdragelse av siidaandelen er den datoen som er påført i statsforvalterens vedtak om godkjenning av overdragelsen. For eksempel, kan det stå at «siidaandelen er overdratt med virkning fra 1. april 2020», selv om godkjenning av overdragelsen først gjøres høsten 2020.   

Overdragelsen må skje før søker fyller 35 år 

Overdragelse av siidaandelen må skje før søker har fylt 35 år. For eksempel, hvis statsforvalteren i oktober 2020 har godkjent overføring av siidaandel med virkning fra 1. april 2020, kan søker fylle 35 år 2. april 2020 for å være berettiget tilskudd.  

Kravet om å være under 35 år gjelder tidspunktet for overdragelsen. Om søker fyller 35 år i løpet av de tre første årene etter overdragelsen, vil han eller hun fortsatt ha rett til etableringstilskudd i år 2 og 3. 

Om felles siidaandel 

I tilfeller hvor en siidaandel overdras til ektefeller eller samboere i fellesskap, slik at det blir en felles siidaandel etter reindriftslovens § 13, utbetales ett tilskudd. Ved slik overdragelse er det nok at den yngste ektefellen/samboeren er under 35 år på tidspunktet for overtagelsen. 

Satser og beregning 

Etableringstilskudd kan innvilges med 80 000 kroner det første året etter overdragelsen, og med 65 000 kroner de to påfølgende årene. Satsene gjelder fra tidspunkt for overdragelsen, uavhengig av om det fremmes søknad om etableringstilskudd fra første året. For eksempel: 

  • Siidaandelsleder A overtok siidaandel 1. april 2019. Han søkte om etableringstilskudd for driftsåret 2019/2020, og fikk tilskudd på 80 000 kroner. Når han søker om tilskudd for årene 2020/2021 og 2021/2022, får han 65  000 kroner for hvert av årene. 
  • Siidaandelsleder B overtok siidaandel 1. april 2019. Han søkte ikke om etableringstilskudd for driftsåret 2019/2020, men først for året 2020/2021. Da driftsåret 2020/2021 er to år etter overdragelsen, vil siidaandelsleder få 65 000 for dette driftsåret, og har da kun mulighet til å søke for ett år til – 2021/2022. Han har ikke mulighet til å få tilskudd for tre år hvis han ikke søker for tilskudd første året etter overdragelsen.  

Andre ledd: Fritak fra inntektskravet i § 3 første ledd nr. 2 

De som søker om etableringstilskudd trenger ikke å oppfylle kravet for minsteinntekt i forskriftens § 3 første ledd nr. 2. Det vil si at hvis søker ikke oppnår en avgiftspliktig inntekt på minimum 50 000 kroner fra salg av kjøtt fra rein i eget merke i tilskuddsåret, vil søker likevel ha rett på etableringstilskudd. Søker som ikke oppfyller kravet til minsteinntekt har ikke rett til de andre tilskuddene i forskriften.  

Fant du det du lette etter?