Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/5

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling

1. Hvem har ansvar for hva

Tilskuddsordningene skal forvaltes tråd med reglene i forskrift, jordbruksavtalen, og de forutsetninger og økonomiske rammer som Stortinget har fastsatt. Landbruks- og matdepartementet følger opp Stortingets vedtak og forutsetninger i årlig tildelingsbrev til forvaltingen.

For alle forvaltningsorganer gjelder reglene i forvaltningsloven.

Tilskuddsbevilgninger skal forvaltes på en effektiv måte. Regelverk for økonomistyring i staten har som formål å sikre effektiv forvaltning. Regelverket består av Reglement for økonomistyring og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Kommunene er ikke en del av staten, men når de forvalter statlige midler vil reglementet gjelde for den oppgaven de gjør på vegne av Staten. Selv om kommunen har ansvar for utførelsen av oppgaven, er instruksjonsmyndigheten og ansvaret for gjennomføringen av budsjettvedtaket fortsatt hos departementet. Kommunens politiske og administrative ledelse har derfor ingen instruksjonsmyndighet, og har ikke anledning til å påvirke den faglige utøvelsen av forvaltningen av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Landbruksdirektoratet har det generelle ansvaret for å tydeliggjøre hvilke deler av økonomiregelverket som gjelder. Rundskrivet er ment å klargjøre ansvar og oppgaver.

Forvaltningen av produksjons- og avløsertilskudd er delegert, og forvaltningen skjer på tre ulike nivå: Kommunen, Statsforvalter og Landbruksdirektoratet. Her finner du en oversikt over hovedoppgavene som det enkelte forvaltningsnivå har ansvar for.

Kommunen

Kommunen er vedtaksmyndighet for produksjons- og avløsertilskudd. Det innebærer i grove trekk at kommunen har ansvar for å

Oversikten er ikke utfyllende, for en mer detaljert beskrivelse av kommunens oppgaver må dette dokumentet gjennomgås i sin helhet.

Statsforvalteren

Statsforvalteren er forvaltningsnivået over kommunen, og har ansvaret for å

Årlige tildelingsbrev fastsetter de overordnede mål, og følger opp Stortingets vedtak og forutsetninger for årets bevilgninger. I «Hovedinstruks» gis det en oversikt over de overordnede ansvarsområder for statsforvalter knyttet til tilskuddsforvaltningen generelt og forvaltningen av produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket spesielt.  

Oversikten er ikke utfyllende, for en mer detaljert beskrivelse av statsforvalters oppgaver se kap 11. Statsforvalterens oppgaver

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet administrerer for produksjons- og avløsertilskudd. Det betyr at Landbruksdirektoratet har ansvar for 

  • regelverksforvaltning og –utvikling
  • utarbeidelse av veilednings- og søknadsmateriell til søkere 
  • drift, vedlikehold og videreutvikling av saksbehandlersystemet eStil PT 
  • utarbeidelse av utfyllende kommentarer til regelverket 
  • utarbeidelse av instruks og retningslinjer for saksbehandling 
  • å behandle klager på vedtak fattet av statsforvalter 
  • utarbeide forslag til endelige tilskuddssatser innenfor avsatte økonomiske rammer 
  • å gjennomføre selve utbetalingen av tilskuddsmidlene 
  • å føre regnskap og rapportere opplysningene til statsregnskapet for disponeringen av tilskuddsmidlene
  • å gjennomføre evalueringer av de ulike tilskuddene som inngår i produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Fant du det du lette etter?