Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-1. Formål

§ 1-1

Reindriftens Utviklingsfond skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen

Det ledende reindriftspolitiske målet er utvikling av reindriften som økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig næring, jf. reindriftsloven § 1 og Meld. St. 32 (2016-2017) “Reindrift - Lang tradisjon – unike muligheter” (heretter stortingsmeldingen). For å oppnå dette målet har reindriftsloven en rekke plikter for reindriftsutøvere, siidaer, reinbeitedistrikter, reinlag og reindriftsmyndigheter. RUF-forskriftens tilskuddsordninger skal motivere næringen og andre aktører til å overholde pliktene i reindriftsloven og oppnå de overordnede målene. Bruk av de enkelte bestemmelsene i RUF-forskriften bør derfor ses i sammenheng med reindriftsloven § 1. 

Siden ikrafttredelsen av reindriftsloven av 2007 har de reindriftspolitiske målene blitt noe endret. Gjeldende reindriftspolitiske mål som fremgår av stortingsmeldingen, er blant annet:

  • utvikling av reindriftsnæringen som rasjonell, markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv
  • utvikling av reindriftsnæringen som familiebasert næring, der familien kan skape seg økonomisk handlingsrom og frihet til å organisere egen drift
  • optimalisering av produksjon med fokus på dyrevelferd og god kjøttkvalitet
  • fokus på økologisk bærekraft og reintall.

Ved vurdering av om søknad etter RUF-forskriften bør innvilges, skal man derfor se hen til disse målsettingene. 

Fant du det du lette etter?