Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-9. Saksbehandling

§ 1-9

Søknaden behandles av Landbruksdirektoratet, som avgir innstilling til styret for Reindriftens Utviklingsfond.

Fondsstyret avgjør søknaden. Det kan fastsettes nærmere betingelser for tilskuddet i bevilgningsvedtaket. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Fondsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til Landbruksdirektoratet.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første og andre ledd: Behandling av søknader og vedtak 

Saksbehandlingen i saker som behandles i samsvar med § 1-9 første ledd skjer slik:

  • Landbruksdirektoratet vurderer søknaden og lager innstilling til RUF-styret.
  • RUF-styret vurderer søknaden og enten treffer vedtak, eller sender saken tilbake til Landbruksdirektoratet for å innhente opplysninger eller foreta en ny vurdering.
  • Etter at protokoll fra RUF-styremøtet er godkjent, sender Landbruksdirektoratet vedtaket til søker sammen med informasjon om klageadgang og innsyn i saksdokumenter. 

Ikke-prinsipielle saker med søknadsbeløp inntil 200 000 kroner avgjøres av Landbruksdirektoratet, se punktet «De forskjellige forvaltningsorganers rolle i tilskuddsbehandlingen» over.

Det organet som behandler søknaden (RUF-styret eller Landbruksdirektoratet etter delegasjon) kan fastsette nærmere betingelser (vilkår) for tilskuddet i bevilgningsvedtaket. Det kan for eksempel settes en frist for når tiltaket skal være ferdigstilt eller når søker skal rapportere bruk av

Fant du det du lette etter?