Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-3. Styret for reindriftens utviklingsfond

§ 1-3

Reindriftens Utviklingsfond forvaltes av et styre med fire medlemmer. Styret oppnevnes for to år av gangen. Landbruks- og matdepartementet utpeker to medlemmer og to varamedlemmer. Norske Reindriftsamers Landsforbund utpeker to medlemmer og to varamedlemmer.

Fondsstyret disponerer en andel av Reindriftens Utviklingsfonds totale bevilgning.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for fondsstyret.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Styrets sammensetning

I første ledd er det fastsatt hvordan styret i RUF er sammensatt. Praksisen er imidlertid slik at Landbruks- og matdepartementet (LMD) oppnevner leder som ikke har varamedlem, og ett medlem med personlig varamedlem. Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) oppnevner to medlemmer med personlige varamedlemmer.

Andre ledd: Disponering av andel av Reindriftens Utviklingsfond

Ingen kommentarer. 

Tredje ledd: Sekretariat 

Bestemmelsen fastsetter at Landbruksdirektoratet er sekretariatet for RUF-styret. Oversikt over Landbruksdirektoratets oppgaver som sekretariat finnes i egen instruks. 

I tilfeller hvor saken ikke er delegert fra RUF-styret til Landbruksdirektoratet, skal direktoratet forberede saken, lage innstilling med forslag til vedtak og legge saken frem for RUF-styret i møte. 

Landbruksdirektoratet skal rapportere til styret om vedtak som er direktoratet har fattet etter delegasjon. Landbruksdirektoratet forbereder og fremlegger klager på vedtak fattet av RUF-styret og Landbruksdirektoratet.

Vedtak som RUF-styret har fattet, blir sendt ut av saksbehandler i direktoratet etter at møteprotokollen er godkjent. 

Det foreligger egen rutine for behandling av saker i RUF-styret. 

Fant du det du lette etter?