Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-4. Økonomiske rammer

§ 1-4

Økonomiske rammer og føringer for Reindriftens Utviklingsfond blir fastsatt ved Stortingets behandling av proposisjonene om reindriftsavtalen og det årlige statsbudsjettet.

Fondsstyret kan avslå søknader om økonomisk støtte ut fra fondets finansielle situasjon.

Fondsstyret kan vedta retningslinjer og fastsette tilskuddssatser for enkeltordninger i fondet, jf. § 1-6 andre ledd.

Fondsstyrets virksomhet skal være i overensstemmelse med gjeldende regelverk for økonomistyring i staten.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Finansiering

Hvert år øremerkes det midler til enkelte av tiltakene som det ytes tilskudd til etter RUF-forskriften. Det øremerkes likevel ikke midler til alle ordninger i forskriften. Hvis det ikke er øremerket midler til en ordning som det søkes på, må søknaden finansieres via midlene som RUF-styret har fått tildelt til fri disposisjon. 

Da det i de siste årene har vært avsatt forholdsvis lite til frie midler, pleier RUF-styret å lage en liste over tiltak som skal prioriteres det enkelte år. Styret (og Landbruksdirektoratet i delegerte saker) må også foreta en grundig prioritering av søknader før de innvilges.

Søknader skal innvilges innenfor den bevilgede rammen. Dette gjelder både de øremerkede midlene og RUF-styrets frie midler. Rammen fremkommer i proposisjonen til reindriftsavtalen.

Andre ledd: Retten til å avslå søknader 

Bestemmelsen fastsetter at søknader om tilskudd kan avslås ut fra fondets finansielle situasjon. Dette tolkes slik at søknader ikke kan avslås med hjemmel i § 1-4 andre ledd så lenge det finnes midler igjen på fondet. Kun når det ikke lenger finnes midler igjen på fondet, kan bestemmelsen brukes som begrunnelse for avslag.

Hvis RUF-styret har vedtatt hvordan de frie midlene skal prioriteres i det enkelte år, kan søknad om tilskudd til ikke-prioritert tiltak avslås, eventuelt kan søker bli veiledet til å fremme en ny søknad året etter.

NB! Hvis en tilskuddssøknad kan avslås på annet grunnlag enn fondets finansielle situasjon, skal dette grunnlaget brukes som begrunnelse for vedtaket. Kun søknader som ellers oppfyller alle vilkårene i forskriften, kan avslås med hjemmel i § 1-4 andre ledd. 

Tredje ledd: Retten til å vedta retningslinjer og fastsette tilskuddssatser 

RUF-styret kan vedta retningslinjer for enkeltordninger i fondet. Fra og med 1. juli 2021 har bestemmelsen fått henvisning til RUF-forskriften § 1-6 andre ledd, der det listes opp ordninger som ikke er regulert i egne kapitler i forskriften. Presiseringen er gjort fordi ordningene i § 1-6 første ledd allerede er regulert gjennom egne kapitler i forskriften, slik at det ikke er behov for utfyllende retningslinjer for disse ordningene. 

Styret har til nå benyttet seg av denne hjemmelen i følgende saker:

  • Tilskudd til kvinnerettede tiltak – Hovedprioriteringer og retningslinjer Hovedprioriteringer og retningslinjer for RUFs forskningsmidler.
  • Retningslinjer for støtte til juridisk bistand (generelt).
  • Retningslinjer for støtte til juridisk bistand til ivaretakelse av norske reinbeitedistrikters og siidaers tilgang til sine beiteområder i Sverige
  • Retningslinjer for sikring av reindriftens arealer, jf. RUF-forskriften § 1-6 andre ledd bokstav a.
  • Retningslinjer for tilskudd til etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester.
  • Retningslinjer om tilskudd til tilrettelegging for utøvere med nedsatt funksjonsevne jf. RUF-forskriften § 1-6 andre ledd bokstav j.
  • Retningslinjer for tilskudd til utarbeidelse av distriktsplan for distrikter som mangler distriktsplan, jf. RUF-forskriften § 1-6 andre ledd bokstav k. 

Fjerde ledd: Styrets virksomhet 

Ingen kommentarer. 

Fant du det du lette etter?