Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-11. Opplysningsplikt og kontroll

§ 1-11

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendige for å kunne forvalte tilskuddsordningen.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Opplysningsplikt 

Etter denne bestemmelsen kan Landbruksdirektoratet/RUF-styret kun kreve opplysninger som er relevante for saksbehandlingen i den konkrete saken/forvaltningen av den konkrete ordningen etter RUF-forskriften. Som oftest vil slike opplysninger være bakgrunn som er nødvendig for å fatte riktig tilskuddsvedtak og dokumentasjon som gjør det mulig å kontrollere at tilskuddet vil bli brukt i samsvar med vedtaket.

Reindriftsmyndighetene kan ikke fremtvinge oppfyllelse av opplysningsplikten. Ved krav om å gi opplysninger etter § 1-11 må saksbehandler vise til forvaltningsloven § 14. Den som får vedtak med pålegg om opplysninger kan påklaget vedtaket hvis han eller hun er uenig i det. Klagen må fremsettes skriftlig eller muntlig innen tre dager fra pålegget er mottatt. Informasjon om klageadgang må gis søker samtidig med pålegget om å gi opplysninger.

Andre ledd: Kontroll 

Det må foretas en individuell vurdering av om stedlig kontroll er nødvendig i den enkelte saken, dette er et mer inngripende tiltak enn krav om innsending av opplysninger. 

Avtalepartene har under forskriftsmøtet av 13. juni 2012 understreket at skriftlig saksgang i lignende saker skal benyttes som hovedregel. Derfor må stedlig kontroll kun gjennomføres der det er mistanke om at opplysninger i saken er uriktige. Også for slike kontroller gjelder forvaltningsloven § 14, se forrige punkt. 

Hvis Landbruksdirektoratet velger å gjennomføre bokettersyn eller lignende utenfor offentlig kontor, omfattes forholdet av forvaltningsloven § 15 om granskning. For denne bestemmelsen gjelder samme regler om informasjon og klage som for forvaltningsloven § 14. Den som leder en slik kontroll, skal blant annet opplyse om formålet med kontrollen og hjemmelen for den. De som blir kontrollert har rett til å ha et vitne til stede, og skal opplyses om denne retten før kontrollen gjennomføres.

Fant du det du lette etter?