Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-10. Utbetaling

§ 1-10

Landbruksdirektoratet utbetaler 50 prosent av tilskuddet ved innvilgelsen dersom ikke annet er bestemt for den enkelte ordning. Resterende blir utbetalt etter Landbruksdirektoratet har godkjent innsendt regnskap og dokumentasjon.

Uanvendt, innvilget tilskudd tilbakeføres Reindriftens Utviklingsfond.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Utbetaling 

Tilskudd utbetales som hovedregel med 50 prosent ved innvilgelsen av søknaden. Enkelte ordninger har spesielle regler for utbetaling. For eksempel, blir tilskudd til gjerdeanlegg etter RUFforskriftens kapittel 3 utbetalt etter at anlegget er ferdigstilt.

Resttilskuddet utbetales når regnskap og dokumentasjon er innlevert og godkjent. Regnskap og dokumentasjon er godkjent etter at Landbruksdirektoratet har kontrollert om tilskuddet er brukt i sin helhet og i tråd med formålet, bevilgningsvilkår og/eller finansieringsplanen i søknaden. 

Det skal i bevilgningsvedtaket settes en frist for når regnskap og dokumentasjon skal innleveres, se RUF-forskriften § 1-8 andre ledd andre punktum. Fristen skal ikke være så kort at det blir vanskelig eller umulig for søker å oppfylle fristen. En frist på ca. tre måneder etter at tiltaket er gjennomført anses som hovedregel å være rimelig. Fristen må likevel vurderes ut fra hvilken ordning søknaden gjelder. 

Andre ledd: Ubenyttet tilskudd 

Ubenyttet, innvilget tilskudd skal tilbakeføres Reindriftens Utviklingsfond. Det er to typetilfeller for slik tilbakeføring:

  • Tilskuddet er innvilget, men ikke utbetalt. Søker blir informert i eget brev om at tilskuddet tilbakeføres til RUF – saken avsluttes. 
  • Tilskuddet er innvilget og utbetalt. Søker blir forhåndsvarslet om at tilskuddet skal kreves tilbakebetalt, jf. forvaltningsloven § 16. Etter eventuell uttalelse fra søker fatter Landbruksdirektoratet vedtak om tilbakebetaling og følger opp dette. 

Tilskuddet blir ansett som ubenyttet hvis:

  • Søker ikke har påbegynt tiltaket innen fristen for dette, for eksempel tre år fra bevilgningsdato for gjerdeanlegg, jf. § 3-3.
  • Søker ikke har dokumentert bruk av tilskuddet i samsvar med bevilgningen innen fristen for dette.
  • Søker ikke har fått utsettelse for innsending av dokumentasjon på bruk av tilskuddet.

Fant du det du lette etter?