Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-14. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

§ 1-14

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 1-12 eller avkortning etter § 1-13, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra reindriftsmyndighetene kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren.

Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Om tilbakebetaling

Bestemmelsen i § 1-14 omfatter regler for innkreving av differansen mellom utbetalt tilskudd og det beløpet som kreves tilbakebetalt som følge av vedtak om avkortning og tilbakebetaling. Før tilbakebetaling skal kunne kreves, må vedtaket om tilskudd omgjøres etter forvaltningsloven § 35.

Se kommentarer til § 1-12 – Krav om tilbakebetaling av tilskudd.

Andre ledd: Om motregning

I § 1-14 andre ledd er det angitt en selvstendig hjemmel til motregning i fremtidige

tilskuddsutbetalinger. Det betyr at Landbruksdirektoratet/RUF-styret ikke trenger å gå veien om ulovfestede motregningsregler i slike tilfeller. 

For å kunne motregne feilutbetalt tilskudd i fremtidige tilskuddsutbetalinger må

Landbruksdirektoratet/RUF-tyret først sende faktura på beløpet som feilutbetalt tilskudd utgjør. Først når faktura ikke er blitt betalt innen fristen i faktura, kan det foretas motregning. 

Før motregning foretas, må det alltid sendes en motregningserklæring til den som vedtaket om tilbakebetaling gjelder. Erklæring kan ikke sendes før faktura på tilbakebetaling er forfalt. Beslutning om å foreta motregning er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages.

Valg mellom motregning og innkreving av faktura

Det er Landbruksdirektoratet som foretar valget mellom å innkreve tilbakebetalingsbeløp ved faktura og oppfølging av denne, og motregning av tilbakebetalingsbeløpet i fremtidige tilskuddsutbetalinger.

Mange mottakere av tilskudd etter RUF-forskriften mottar slik tilskudd kun en gang, eventuelt svært sjeldent, med flere år mellom utbetalingene. I slike tilfeller blir det sendt faktura på for mye utbetalt beløp. Hvis søker mottar tilskudd regelmessig, for eksempel etter kapittel 6, kan det være aktuelt med motregning.

Tredje ledd: Renter

Utgangspunktet i norsk rett er at det ikke kan kreves renter uten hjemmel. Det betyr at den aktuelle forskriften må inneholde en bestemmelse om renter for at disse skal kunne kreves ved tilbakebetalingskrav.

I § 1-14 tredje ledd er det åpnet for at det kan kreves renter ved krav om tilbakebetaling. Renter beregnes fra to forskjellige tidspunkt:

for mottakere som ikke var i aktsom god tro om utbetalingen – fra tidspunktet tilbakebetalingskravet er kommet frem til mottaker

for mottakere som har utvist grov uaktsomhet eller forsett – fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. 

For begge tilfeller er rentefoten lik den som er satt i lov om renter ved forsinket betaling § 3. 

Bestemmelsen skal fungere som et insentiv til søker om å melde fra om mottak av uberettiget tilskuddsbeløp, i stedet for å beholde beløpet inntil det eventuelt blir krevet tilbake. Regelen har også til hensikt å forhindre at feilutbetalinger skjer ved at risikoen for å bli ilagt renter skal skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og innlevering av søknader om tilskudd. 

Vilkåret om at tilskuddsmottaker må ha handlet uaktsomt eller forsettlig innebærer at det ikke kan kreves renter dersom tilskuddsmottaker var i aktsom god tro. 

Fant du det du lette etter?