Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-7. Fellesvilkår

§ 1-7

Det er et vilkår for å få støtte fra Reindriftens Utviklingsfond at tiltaket fremmer reindriften i distriktet og området. Der det er aktuelt må tiltakets påvirkning på beiteslitasje og miljøet for øvrig vurderes. 

Det er et vilkår for tilskudd etter denne forskrift at det omsøkte tiltaket er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Vilkår om at tiltak må fremme reindriften 

Første punktum 

Fellesvilkåret for alle ordninger etter RUF-forskriften er at det omsøkte tiltaket tiltaket fremmer reindriften i distriktet og området. 

Det betyr at det omsøkte tiltaket må ha et visst omfang og ha betydning for en større krets av reindriftsutøvere i distriktet og området. Det kan likevel ikke kreves at tiltaket umiddelbart får direkte virkninger for andre enn søker. For eksempel, kan støtte til kurs i parasittbehandling av rein ha umiddelbare positive virkninger for reineieren som har tatt kurset. På sikt vil det likevel komme andre i distriktet til gode gjennom bistand til å vaksinere andres dyr. Dette vil igjen gi positive ringvirkninger ved at spredning av smitte begrenses. 

Vilkåret kan derfor ikke tolkes for snevert. Med mindre det omsøkte tiltaket klart gagner kun den som har søkt om tilskudd uten å ha noen direkte eller indirekte positive effekter for andre, bør tiltaket anses for å være til gode for reindriften i distriktet/området.

Videre må tiltaket medføre noe ytterligere positivt enn det som allerede finnes i distriktet/området – tilføre ny, nødvendig kompetanse, forenkle driften betydelig, tilføre distriktet mer beiteareal mv. Tiltak som regnes for å være en del av den ordinære driften i distriktet vil ikke være tilskuddsberettigede etter RUF-forskriften, selv om de er til gode for hele distriktet. Slike tiltak kan være utarbeidelse av distriktsplaner, utgifter til innleid hjelp i forbindelse med gjeting, flytting og slakting, utarbeidelse av nettside/informasjonskanal mv.

Dette er et fellesvilkår, som betyr at vilkåret i utgangspunktet må vurderes både for ordninger som er regulert i egne kapitler (§ 1-6 første ledd) og andre ordninger (§ 1-6 andre ledd). I de aller fleste tilfeller vil imidlertid være tilstrekkelig å oppfylle vilkårene i det enkelte kapittelet for ordninger etter § 1-6 første ledd for at fellesvilkåret i § 1-7 også skal anses oppfylt.

Andre punktum 

Dette vilkåret er aktuelt i saker der det omsøkte tiltaket kan medføre slitasje på beitearealer og miljøet utover det som er normalt. For eksempel, er det ikke nødvendig å vurdere dette vilkåret når det omsøkte tiltaket er godkjent av kommunen som plan- og bygningsmyndighet, da kommunen har plikt til å utrede tiltakets virkninger på miljøet før det fattes vedtak om oppføringstillatelse.

Fant du det du lette etter?