Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-15. Klageadgang

§ 1-15

Vedtak etter denne forskrift kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen

Vedtak fattet med hjemmel i RUF-forskriften kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Klagebehandlingen skjer ved at Landbruksdirektoratet forbereder saken for RUF- styret, som tar stilling til klagen på møte. Hvis RUF-styret opprettholder sitt vedtak, blir saken sendt til LMD for endelig behandling.

Vedtak som er fattet av Landbruksdirektoratet etter delegasjon i henhold til RUF-sak 21/17 og kapittel 6 behandles på samme måte som over.

Den som søker om tilskudd etter RUF-forskriften skal opplyses om klageadgang i vedtaket. Orientering om klageadgang skal inneholde opplysninger om klagefrist og adresse hvor klagen kan sendes.

Fant du det du lette etter?