Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-6. Virkeområde

§ 1-6

Tilskudd fra Reindriftens Utviklingsfond kan innvilges etter ordningene for

 1. tilskudd ved omfattende tap av rein i ulykker, jf. kapittel 2,
 2. tilskudd til reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg, jf. kapittel 3,
 3. refusjon av dokumenterte utgifter til deltakelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere, jf. kapittel 4,
 4. tilskudd til feltbarnehage, jf. kapittel 5,
 5. tilskudd til fjerning av gammel gjerdemateriell, jf. kapittel 6, og
 6. juridisk bistand til reinbeitedistrikter eller siidaer, jf. kapittel 7.

Økonomisk støtte kan for øvrig innvilges til andre tiltak i samsvar med forskriftens formål, jf. § 1-1, herunder

 1. sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte til med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer,
 2. praktiske tiltak innenfor reindriften,
 3. gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse,
 4. faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegransking, planlegging og avlstiltak,
 5. utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,
 6. tiltak for å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften,
 7. tilrettelegging av 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning,
 8. tilskudd til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaendringer,
 9. forskning og kunnskapsformidling.,
 10. tilrettelegging for at reineiere med nedsatt funksjonsevne kan delta i reindriftsarbeidet,
 11. tilskudd til utvikling av distriktsplaner for distrikter som mangler distriktsplan.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: Tiltak som er regulert i egne kapitler

I denne bestemmelsen er det listet opp tiltak som det kan innvilges tilskudd til etter kapitlene 2-7. Hvis det omsøkte tiltaket omfattes av kapitlene 2-7, er det reglene i det enkelte kapittelet som gjelder for behandling av søknaden, i tillegg til enkelte generelle bestemmelser i kapittel 1:

 • Fellesvilkår, jf. § 1-7
 • Krav til søknad, jf. § 1-8
 • Saksbehandling, jf. § 1-9
 • Utbetaling, jf. § 1-10
 • Opplysningsplikt og kontroll, jf. § 1-11
 • Retting av feilutbetalinger, jf. § 1-12
 • Avkorting og tilbakeholdelse, jf. § 1-13
 • Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp, jf. § 1-14
 • Klageadgang, jf. § 1-15.

Andre ledd: Økonomisk støtte til andre tiltak

Listen over tilskuddsberettigede tiltak i § 1-6 andre ledd er ikke uttømmende, slik at tilskuddet fra RUF også kan innvilges til andre tiltak som er i samsvar med formålet. Listen gir allikevel pekepinn på hvilke typer tiltak avtalepartene ønsket å gjøre tilskuddsberettigede.

Vurderingen i slike saker er tredelt:

 • Først må det vurderes om tiltaket oppfyller fellesvilkåret i § 1-7. Hvis tiltaket ikke oppfyller dette vilkåret, skal søknaden avslås på dette grunnlaget, uten at man vurderer de andre vilkårene.
 • Så må det vurderes om tiltaket er i samsvar med formålet i § 1-1. Hvis tiltaket ikke er i samsvar med formålet, skal søknaden avslås på dette grunnlaget, uten at man vurderer de andre vilkårene.
 • Hvis tiltaket er i samsvar med formålet og oppfyller fellesvilkår i § 1-7, må det vurderes om det er hensiktsmessig å gi tilskudd til tiltaket etter § 1-6 andre ledd (jf. «kan»-formuleringen). Vurderinger etter § 1-6 andre ledd hører under forvaltningens frie skjønn. Landbruksdirektoratet og RUF-styret er likevel til en viss grad bundet av eventuelle prioriteringer som RUF-styret har vedtatt. Dette betyr at selv om tiltaket er i samsvar med formålet i § 1-1, kan RUF-styret eller Landbruksdirektoratet vurdere at det omsøkte tiltaket ikke skal støttes på det aktuelle tidspunktet.
 • For ordninger som har egne retningslinjer vedtatt av Styret for Reindriftens Utviklingsfond, blir vilkår og vurderinger som framkommer av retningslinjene gjeldede for den aktuelle ordningen.

Fant du det du lette etter?