Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

Innledning

Vilkår for å motta tilskudd etter ordningene i RUF fremgår av forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (RUF-forskriften). 

De forskjellige forvaltningsorganers rolle i tilskuddsbehandlingen

Styret for Reindriftens utviklingsfond er første instans for behandling av søknader etter forskriften, jf. §§ 1-3 og 1-9. Landbruksdirektoratet er sekretariat for fondsstyret. Saker av ikke-prinsipiell art med søknadsbeløp på inntil 200 000 kroner behandles av Landbruksdirektoratet administrativt, med etterfølgende orientering av vedtak til RUF-styret. 

Med «prinsipiell art» menes saker der vedtak i saken vil kunne være bestemmende for liknende saker, og saker der det er tvil om det omsøkte tiltaket omfattes av RUF-forskriften. Saker av prinsipiell art omfatter også saker der søknadsbeløpet er under 200 000 kroner.

Hvem kan søke om tilskudd etter RUF-forskriften?

Det er ikke angitt hvem som kan søke tilskudd etter kapittel 1, jf. § 1-6 andre ledd. I slike tilfeller vil forskriftens formål, oppramsingen av typer omsøkte tiltak i § 1-6 og fellesvilkårene i § 1-7 avgjøre om søknaden kan innvilges. 

Det må foretas en konkret vurdering av dette i hver enkelt sak. Ved slik vurdering vil vilkåret i § 1-7 om at det omsøkte tiltaket fremmer reindriften i distriktet og området, kunne være avgrensende for hvem som kan søke.

Fant du det du lette etter?