Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 10. Erstatning - nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet

§ 10 

Virksomhet som eier besetning hvor nedfôring er pålagt før slakting, på grunn av radioaktivitet i storfe og småfe, har rett til erstatning for økte utgifter som følge av den pålagte nedfôringen etter standardiserte satser, jf. § 21. 

Dyr som dør eller må nødslaktes under pålagt nedfôring erstattes etter standardiserte satser, jf. § 17 og § 19. Veterinær eller kommune må skriftlig bekrefte at dyret har dødd eller er nødslaktet i nedfôringsperioden. 

Dersom slakt ikke blir godkjent til menneskemat, gis det erstatning for dyret etter standardiserte satser, jf. § 17 og § 19. 

Det er et vilkår for rett til erstatning at virksomheten har fulgt en godkjent nedfôringsplan og har meldt dyrene inn til slakting senest en uke etter at nedfôringsperioden er slutt. Nedfôringsplan og startdato for nedfôring må være godkjent av kommunen før nedfôring iverksettes. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Formålet med ordningen 

Hensikten med erstatning for økte utgifter som følge av pålagt nedfôring på grunn av for høyt radioaktivitetsnivå er å bidra til at kjøtt fra småfe og storfe som slaktes kan nyttes til menneskemat.  

Nedfôringskostnader ved radioaktivitet (ord. fôrkompensasjon)  

Som hovedregel blir det ikke gitt erstatning for kostnader i tidsrommet mellom sanking og måling. Unntaket er dersom manglende kapasitet hos Mattilsynet har ført til at målingene ikke har vært mulig å gjennomføre innen fire dager etter sanking. Tidspunktet for sanking må være dokumentert fra landbruksforvaltningen i kommunen (attest fra kommunen skal følge søknadsskjemaet).  

Fra og med åttende nedfôringsuke øker erstatningssatsen for bl.a. å dekke eventuell nedsatt klassifisering på grunn av utsatt slakting, inkludert brunstsmak (lukt) av kjøttet.  

Det gis kun erstatning for dyr som er innmeldt til slakting senest en uke etter at pålagt nedfôringsperiode er avsluttet. 

Retten til erstatning etter § 10 fjerde ledd faller i sin helhet bort dersom virksomheten ikke har fulgt godkjent nedfôringsplan. 

Det gis ikke erstatning for nedfôring av storfe som blir slaktet før de er 2 måneder gamle, med unntak av nødslakt der slaktet ikke blir godkjent på grunn av høyt innhold av radioaktive stoffer. 

Dyr som dør under pålagt nedfôring eller må nødslaktes i perioden 

I søknad om erstatning må det vedlegges dokumentasjon fra veterinær eller landbruksforvaltningen i kommunen på at dyret døde under nedfôring og dokumentasjon av vekt av kadaveret. 

Bekreftelse fra kommunen på at pålagt nedfôringsopplegg er fulgt skal også vedlegges søknaden. 

Slakt som ikke blir godkjent til menneskemat 

I de tilfeller der det er dokumentert at godkjente fôrplaner er fulgt, kan det gis erstatning for slakt av storfe og småfe som etter pålagt nedforing har så høyt innhold av radioaktive stoffer at kjøttet ikke kan nyttes til menneskemat.  

Melding om nedfôring 

Kommunen skal ha melding om startdato for nedfôring og godkjenne denne. Dokumentasjon for starttidspunkt for nedfôring skal vedlegges søknaden. 

Kommunen gir veiledning om fôring, setter opp planer og kontrollerer at fôrplanene blir fulgt. Kommunen sender oversikt over nedfôringsplaner med startdato til statsforvalteren. 

Fant du det du lette etter?