Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 7. Erstatning etter frivillig nedslakting av småfebesetninger

§ 7 

Virksomhet som får vedtak om restriksjoner mot sending av småfebesetning på fellesbeite på grunn av skrapesyke eller CAE/mædi-/visnaviruset, har rett til erstatning dersom det velger å slakte ned hele besetningen innen 6 måneder etter at slike restriksjoner er vedtatt. Det er et vilkår for rett til erstatning etter denne paragrafen at saneringstiltak fastsatt av Mattilsynet er gjennomført. 

Småfe erstattes etter standardiserte satser fastsatt i § 17. 

Materiellkostnader ved pålagt sanering beregnes etter reglene i § 6 tredje og femte ledd. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)

Kostnader som kan erstattes  

En virksomhet som blir ilagt offentlige restriksjoner mot å sende besetningen på fellesbeite på grunn av skrapesyke, CAE eller mædi-/visnaviruset, vil få økte kostnader til tilsyn, gjerdehold, leie av areal med videre. Restriksjonene kan vedvare over flere år. Erstatning har til hensikt å styrke virksomhetens muligheter til å få opphevet restriksjonene gjennom nedslakting av eksisterende besetning og starte opp med nytt, sykdomsfritt dyremateriale. 

Et vilkår er at hele besetningen slaktes ned innen 6 måneder etter at restriksjonen er endelig vedtatt av Mattilsynet. 

Kun dyr og materiellkostnader dekkes av erstatningen. Generelle pålagte saneringstiltak som tømming av gjødselkjeller, rengjøring og desinfisering er et vilkår for erstatning, men dekkes ikke av erstatningsordningen ved frivillig nedslakting.  

Dokumentasjonskrav 

Søker må vedlegge følgende dokumentasjon fra Mattilsynet  

  • erklæring med nevnte restriksjoner/diagnose  
  • oppgave over dyr  
  • attest på at tiltakene er tilfredsstillende gjennomført 

Avregningsoppgave fra slakteriet gjelder som dokumentasjon på slaktedato og antall slaktedyr. Utbetalt slakteoppgjør trekkes fra i erstatningsberegningen, jf. § 4. 

Spesielt om dekking av materiellkostnader 

Virksomheten kan få dekket materiellkostnader til pålagte saneringstiltak, som utbedring og destruering. Søker må dokumentere at Mattilsynet har ansett utbedring og utskifting nødvendig. Søker må legge frem pålegg/saneringsplan og dokumentasjon over de faktiske utgiftene til tiltakene og erklæring fra Mattilsynet om at tiltakene er gjennomført. 

Fant du det du lette etter?