Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 11. Søknad

§ 11 

Søknad om erstatning etter § 5 – § 10 skal sendes fylkesmannen, på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknaden. Obligatoriske vedlegg er: 

  • kopi av pålegg  
  • bekreftelse på gjennomføring av pålegget  
  • spesifisert dokumentasjon over tap og utgifter ved gjennomføringen.  

Søknadsfristen er 6 måneder etter at pålagte tiltak er gjennomført og godkjent av Mattilsynet. Det kan fattes vedtak om delutbetaling etter dokumenterte utgifter eller tap. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Søknadsskjemaet er elektronisk 

Det er søkers ansvar å levere søknad i rett tid. Mattilsynet har godkjent saneringen den dato vedtaket om godkjenning av saneringen er datert. Søknadsfristen er 6 måneder etter denne datoen, selv om Mattilsynet ber om supplerende oppfølgingsprøver på et senere tidspunkt.  

Elektronisk søknad sendes via Altinn. Papirskjema finnes på Landbruksdirektoratet sine nettsider. 

Vedlegg til søknaden 

Søkeren må legge ved dokumentasjon fra Mattilsynet på at alle pålegg er gjennomført før det kan fattes endelig vedtak om erstatning. Godkjent saneringsplan, nedforingsplan eller lignende vedlegg som gjelder gjennomføringen av pålegget vedlegges. 

Tap og utgifter ved gjennomføringen av pålegget må dokumenteres gjennom innsending av faktura, regninger, timelister og annen dokumentasjon som muliggjør beregning av erstatningen.  

Ved pålegg om omfattende sanering, kan det gis delutbetaling av erstatning. Søker må dokumentere at en definert del av pålegget er gjennomført. Videre må kostnadene for tiltaket dokumenteres, ved for eksempel faktura eller timelister med bekreftelse på at pålagte tiltak er gjennomført.  

For øvrig vises det også til det som er omtalt under de enkelte ordningene. 

Fant du det du lette etter?