Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 4. Fradrag i erstatningen, minsteutbetaling og egenandel

§4 

Dersom oppgjør for slakteverdi, ullverdi og pristilskudd eller lignende utbetales, skal dette trekkes fra ved erstatningsberegningen. 

Sparte kostnader som følge av pålegget, skal trekkes fra ved erstatningsberegningen. 

Beregnet erstatning mindre enn 1 000 kroner blir ikke utbetalt. 

For utmålt erstatning etter § 7 andre ledd skal den erstatningsberettigede dekke en egenandel på 20 % etter fradrag som nevnt i første ledd. For utmålt erstatning etter § 7 tredje ledd skal den erstatningsberettigede dekke en egenandel på 60 %. 

For utmålt erstatning etter § 8 skal den erstatningsberettigede dekke en egenandel på 10 %. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Kostnader som kan erstattes 

Innholdet i § 4 første og andre ledd understreker at det er virksomhetens tap som skal legges til grunn i erstatningsutmålingene. Oppnådde inntekter eller sparte kostnader skal derfor inngå i erstatningsberegningen. 

Fradrag av slakteverdi, ull og pristilskudd mv. 

§ 4 første ledd gjelder for eksempel ved pålagt nedslakting der pålegget ikke stiller krav om destruering av dyret, og slakteverdi, ullverdi og pristilskudd blir utbetalt. Oppgjøret eksklusive merverdiavgift skal trekkes fra ved erstatningsutmålingen. Alle dyr som er omfattet av pålegget skal inngå i beregningen av erstatning og fradrag. Se kommentarer til § 5 om erstatning og merverdiavgift. 

Eventuell erstatning for frakt av dyr til avl etter § 16 beregnes adskilt, og kommer ikke til fradrag ved annen beregning av erstatning. 

Dersom pålegget innebærer at deler av en dyrebesetning skal destrueres, mens andre deler av samme besetning blir pålagt sendt til slakteri for konsum, kan beregningen av fradrag gjøres adskilt for disse to gruppene av dyr.  

Fradrag for sparte kostnader 

Alle kostnader virksomheten sparer som følge av pålegget om sanering skal trekkes fra i erstatningen. Kostnader virksomheten ville hatt uten saneringen skal ikke erstattes som saneringskostnader. 

Ved pålegg i plante- og husdyrproduksjon kan en sanering medføre sparte rydde-, vaske- og desinfeksjonskostnader som ville ha påløpt i ordinær drift. Slike og andre tilsvarende variable kostnader skal trekkes fra ved erstatningsutmålingen. Ved erstatning for gjennomføring av pålagte tiltak for å fjerne mulige smittestoffer i henhold til § 5, skal det gjøres fradrag for prosedyrer som ellers ville blitt gjennomført ved normal drift. For eksempel kan dette være standard nedvask og desinfeksjon som blir gjennomført i en alt inn/alt ut-drift. 

§ 4 andre ledd gjelder for eksempel også når avlingen helt eller delvis ikke blir høstet ved pålegg i planteproduksjonen, og dette medfører reduksjon av de variable kostnadene. I slike tilfeller skal innsparingen trekkes fra i erstatningsberegningen.  

Følgende er eksempler på variable kostnader som kan bli redusert som følge av pålegg (listen er ikke uttømmende) 

  • leiekjøring 
  • emballasjekostnader 
  • leid arbeidskraft  
  • bruk av eget utstyr 
  • ordinær vask 

Dersom virksomheten har inngått en forpliktende arbeidsavtale med arbeidstakere før produksjonstapet oppstår, og virksomheten ikke har mulighet til å bruke arbeidskraften til annet inntektsgivende arbeid, må forvaltningen vurdere om innsparingen er reell i det enkelte tilfellet eller om lønnsutgiften er å betrakte som faste kostnader. Erstatningen dekker ikke mer enn kostnader tilsvarende frikjøp av avtalen. 

Faste kostnader endrer seg som regel lite ved pålegg eller andre forhold som påvirker produksjonen, og skal ikke tas hensyn til i erstatningsberegningen.  

Grunnlaget for å beregne sparte kostnader er dokumentasjon fra tidligere år eller estimerte kostnader. Utgifter til leid hjelp som fremgår av søkerens dokumentasjon, kan fordeles til sum per dekar eller per kg. Statsforvalteren bruker summene til å beregne sparte kostnader i saneringsperioden. NIBIOs håndbok for driftsplanlegging, som blant annet angir timepriser for ulike arbeider, størrelse på lønninger og arbeidsforbruk, kan også være til hjelp i beregningen.  

Fant du det du lette etter?